Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

206. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Odloki

207. Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Sklepi

208. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006

MINISTRSTVA

184. Navodilo o spremembi Navodila za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju
185. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov

USTAVNO SODIŠČE

187. Sklep o sprejemu pobude in o zadržanju izvrševanja Odloka o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica (Uradni list RS, št. 108/03) do končne odločitve Ustavnega sodišča
188. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti šestega odstavka 217. člena ZP-1 in zadržanju izvrševanja
189. Odločba o razveljavitvi odlokov posameznih lokalnih skupnosti, o ugotovitvi neskladnosti z zakonom v delih, kolikor se nanašajo na reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na zemljiščih in objektih v zasebni lasti, ter zavrženje pobude za začetek postopka za oceno zakonitosti 7. točke 1. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Prevalje ter ustavitev postopka za preizkus pobude za posamezne lokalne skupnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

190. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2005

OBČINE

Dornava

191. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2005

Grosuplje

192. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Grosuplje za leto 2005

Kamnik

193. Sklep o določitvi cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
194. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kamnik za leto 2005

Koper

195. Sklep o javnem razpisu za sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov v Mestni občini Koper za leto 2005

Ljubljana

196. Usklajeni osnovni znesek denarne pomoči v letu 2005

Ljutomer

197. Program priprave za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta kopališča Moravci v Slovenskih goricah (Bioterme Mala Nedelja)

Maribor

198. Sklep o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Območni obrtni zbornici Maribor za leto 2005

Medvode

199. Program priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote
200. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP 9/3 -1 COLOR

Slovenj Gradec

201. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Škocjan

202. Odlok o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone Dobruška gmajna

Zagorje ob Savi

203. Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Zagorje ob Savi
204. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Železniki

205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki
AAA Zlata odličnost