Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

138. Uredba o izvajanju Uredb Sveta in Evropske Komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
139. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil

MINISTRSTVA

140. Pravilnik o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
141. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije
142. Pravilnik o katastru dejanske rabe kmetijskih zemljišč
143. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2005/2006
144. Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje
145. Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja
146. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
147. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
148. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005
149. Usklajeni osnovni znesek minimalnega dohodka v letu 2005

BANKA SLOVENIJE

150. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

151. Navodilo o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
152. Poročilo o gibanju plač za november 2004
153. Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev
154. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
155. Aneks h kolektivni pogodbi za zavarovalstvo Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

156. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005

Brežice

157. Sklep o ukinitvi javnega dobra
158. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Celje

159. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne-Aljažev hrib zazidava Vender
160. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
161. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dobrna

162. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za skupno območje Dobrna

Gorenja vas-Poljane

163. Odlok o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane
164. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
165. Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Grad

166. Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Jesenice

167. Odlok o socialni pomoči v Občini Jesenice
168. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
169. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Hrenovca

Kamnik

170. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005

Laško

171. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Laško za leto 2005

Lenart

172. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2005
173. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2006

Murska Sobota

174. Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

175. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto

Pivka

176. Odlok o predkupni pravici Občine Pivka
177. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka

Polzela

178. Odlok o dopolnitvi odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine Polzela
179. Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
180. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Ptuj

181. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ptuj za leto 2005

Ravne na Koroškem

182. Sklep o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem za leto 2005

Šempeter-Vrtojba

183. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici

POPRAVKI

1. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma Občine Slovenska Bistrica