Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3112. Zakon o policiji (uradno prečiščeno besedilo) (ZPol-UPB4)
3113. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-1-UPB2)
3114. Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) (ZOsn-UPB2)
3115. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB4)
3116. Zakon o ustanovah (uradno prečiščeno besedilo (ZU-UPB1)
3117. Zakon o popravi krivic (uradno prečiščeno besedilo) (ZPKri-UPB2)

MINISTRSTVA

3118. Pravilnik o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov
3119. Seznam zdravil, za katera je od 26. 3. 2005 do 18. 7. 2005 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3120. Seznam zdravil, za katera je bilo od 26. 3. 2005 do 18. 7. 2005 izdano dovoljenje za promet

OBČINE

Bled

3121. Odlok o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
3122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Bled
3123. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Bled

Bohinj

3124. Pravilnik o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času v Občini Bohinj

Borovnica

3125. Pravilnik za vrednotenje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij

Brežice

3126. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2004
3127. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Brežice
3128. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah v k.o. Bizeljsko

Celje

3129. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija jug – območje ČRET MTC 1
3130. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ETOL
3131. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijskega centra »Na Golovcu«
3132. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Spodnja Dobrova

Cerknica

3133. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

3134. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Čardak (skrajšani postopek)

Dobrna

3135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Dobrna
3136. Odlok o turistični taksi v Občini Dobrna

Grosuplje

3137. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 1910/7 v k. o. Grosuplje – naselje

Idrija

3138. Program priprave za »Dopolnitev zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor III

Ilirska Bistrica

3139. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica
3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitve 2004)

Ivančna Gorica

3141. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G12 v Višnji Gori

Jesenice

3142. Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice
3143. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Jesenice in prostorskega reda Občine Jesenice

Kobarid

3144. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid
3145. Sklep o vzdrževanju cen pokopališča Kobarid

Kočevje

3146. Sklep o zavzetju stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka Odloka o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1)
3147. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log – Dolga vas II. faza

Komen

3148. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi enotne višine kritja začasnih izpisov otrok v času poletnih počitnic za starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Komen
3149. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen

Koper

3150. Program priprave lokacijskega načrta “Turistično naselje v Valdoltri, območje T3”
3151. Sprememba splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Krško

3152. Odlok o programu opremljanja za zazidalno stanovanjsko območje Črnile – Leskovec
3153. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1242/8, k.o. Leskovec in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 230/1 in parc. št. 1377/1, k.o. Leskovec
3154. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1241/4, k.o. Leskovec in o zamenjavi predmetne nepremičnine in nepremičnine parc. št. 853/4, k.o. Leskovec za nepremičnine parc. št. 1354/2, parc. št. 857/17 in parc. št. 857/16, k.o. Leskovec
3155. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 289/5, k.o. Pesje in o prodaji predmetne nepremičnine

Litija

3156. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubljana

3157. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci
3158. Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Loški Potok

3159. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2005

Medvode

3160. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za šport in prireditve Medvode«
3161. Pravilnik o načinu financiranju gradnje, rekonstrukcije in obnove javnih poti v Občini Medvode
3162. Dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik in Sora

Murska Sobota

3163. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

Novo mesto

3164. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005
3165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Birčna vas
3166. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Dolž
3167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Gabrje
3168. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik
3169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Podgrad
3170. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Uršna sela
3171. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto
3172. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
3173. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervacij v vrtcih Mestne občine Novo mesto

Podlehnik

3174. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za južni del območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik
3175. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Podlehnik
3176. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Podlehnik, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev

Polzela

3177. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2005

Prebold

3178. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2005
3179. Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena

Ribnica

3180. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o.

Semič

3181. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič
3182. Sklep o razglasitvi cerkve svetega Primoža in Felicijana za kulturni spomenik lokalnega pomena

Slovenj Gradec

3183. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
3184. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3185. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3186. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3187. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Slovenska Bistrica

3188. Odlok o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici
3189. Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica v Občini Slovenska Bistrica
3190. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
3191. Pravilnik o merilih in kriterijih za določanje višine priključnine za priključitev na vodovodno omrežje
3192. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno, proizvodno, trgovski center ERSIM v Slovenski Bistrici

Škofja Loka

3193. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka
3194. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti