Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3065. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1B)
3066. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-C)
3067. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih (ZE-A)

Odloki

3068. Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

Sklepi

3069. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3070. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3071. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3072. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3073. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
3074. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo
3075. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3076. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji
3077. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
3078. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
3079. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
3080. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Argentini
3081. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
3082. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
3083. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
3084. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3085. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Žeje–Vodice
3086. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
3111. Uredba o koncesiji za opravljanje obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja

Odloki

3087. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006

Sklepi

3088. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., v družbo Pošta Slovenije, d.o.o.

MINISTRSTVA

3089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
3090. Pravilnik o načrtu ukrepov za primer nesreče pri delu z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu
3091. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
3092. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo
3093. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o postopkih izvajanja notranjega nadzora higiene v obratih za klanje in proizvodnjo mesa parkljarjev, kopitarjev in perutnine
3094. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

3095. Odločba o delni razveljavitvi 11. člena Zakona o pravdnem postopku in o ugotovitvi, da 109. člen istega zakona ni v skladu z Ustavo
3096. Odločba o ugotovitvi neustavnosti prvega odstavka 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sicialnem varstvu
3097. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 21. člena ter delni razveljavitvi tretjega odstavka 21. člena Zakona o nadzoru državne meje
3098. Odločba o razveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica

BANKA SLOVENIJE

3099. Sklep o dopolnitvi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3100. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Ajdovščina

3101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ajdovščina
3102. Sklep o začetku postopka izdelave Strategije prostorskega razvoja Občine Ajdovščina

Kranj

3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske

Mislinja

3104. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2004
3105. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2005

Novo mesto

3106. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Vrtni center Bučna vas v Novem mestu
3107. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidanega načrta za bencinski servis s spremljajočimi dejavnosti ob Vzhodni cesti Novo mesto
3108. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za vodovod Trška Gora

Trebnje

3109. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Trebnje

Zavrč

3110. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti