Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005

Kazalo

3101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ajdovščina, stran 7191.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03), 65. člena Statuta občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05) in v zvezi s 45. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ter določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 12. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ajdovščina
1. člen
1. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 21/01), se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se določi organizacijo občinske uprave Občine Ajdovščina, delovno področje njenih notranjih organizacijskih enot in občinskega inšpektorata, način njihovega vodenja, naloge, pooblastila in odgovornost vodij notranjih organizacijskih enot in vodje občinskega inšpektorata, način sodelovanja z drugimi organi in institucijami, način zagotavljanja javnosti dela in druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občinska uprava) je enovit organ, z občinskim inšpektoratom v svoji sestavi, ki ima sedež na naslovu Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.«.
3. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kot organ občinske uprave se ustanovi občinski inšpektorat.«.
4. člen
V 6. členu se v prvem odstavku doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– s področja pisarniškega poslovanja,«.
Ostale alinee se ustrezno prerazporedijo.
5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku črta osma alinea.
Ostale alinee se ustrezno prerazporedijo.
6. člen
V 10. členu se črta sedma alineja prvega odstavka.
Osma in deveta alinea postaneta sedma in osma alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Služba za nepremičnine, ki je notranja organizacijska enota tega oddelka, opravlja naloge:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– gospodarjenja z drugim nepremičnim premoženjem,
– urejanja premoženjsko pravnih zadev,
– ki po naravi dela spadajo v področje dela te službe.«.
7. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Občinski inšpektorat je prekrškovni organ, ki opravlja naloge:
– nadzora nad izvajanjem zakona, ki ureja varnost cestnega prometa, in vseh drugih državnih predpisov in aktov, ki organu ali njegovi pooblaščeni osebi dajejo pristojnost nadzora,
– nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– iz pristojnosti občinskega redarstva v skladu z zakonom, ki ureja varnost cestnega prometa, in v skladu z drugimi predpisi,
– iz pristojnosti občinske inšpekcije,
– prekrškovnega organa v skladu z zakonom, ki ureja prekrške,
– izdajanja odločb v upravnem postopku, v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom dana pristojnost odločanja,
– ki po naravi dela spadajo v področje dela tega organa ter naloge po navodilu župana in tajnika občine.
Občinski inšpektorat in njegove pooblaščene uradne osebe, so pristojni za izvajanje nalog z vseh področij, na katerih državni in občinski predpisi ter drugi akti, določajo pristojnost občinskega redarskega in inšpekcijskega nadzora.«.
8. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Položaji, na katerih se opravljajo naloge vodenja občinske uprave, so: tajnik občine, vodje enot in vodja občinskega inšpektorata.«.
9. člen
V 12. členu se v drugem odstavku na koncu stavka pred piko doda naslednje besedilo:
», ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Tajnik opravlja tudi naloge vodje enote ali vodje občinskega inšpektorata, če vodja ni imenovan.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Tajnik občine lahko za izvajanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti pooblasti vodje enot, vodjo občinskega inšpektorata, oziroma druge javne uslužbence. Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.«.
10. člen
Prvi stavek prvega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Enote vodijo vodje oddelkov z nazivom višji svetovalec I ali višji svetovalec II, ki jih imenuje in razrešuje župan.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občinski inšpektorat vodi vodja z nazivom višji svetovalec I ali višji svetovalec II oziroma inšpektor I ali inšpektor II, ki ga imenuje in razrešuje župan. Vodja opravlja najzahtevnejše naloge iz delovnega področja občinskega inšpektorata, koordinira, strokovno usmerja in nadzoruje njegovo delo ter opravlja druge naloge po pooblastilu župana in tajnika.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
11. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge občinske uprave na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih, v skladu s predpisi, pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo, in v skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, s katero župan določi razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja v okviru delovnih mest.
Občinski inšpekcijski nadzor neposredno opravlja občinski inšpektor kot delavec s posebnimi pooblastili, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Občinski redarski nadzor neposredno opravlja občinski redar, v skladu s svojimi pooblastili, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom.
Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo delavci, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške.
Javni uslužbenci so za svoje delo odgovorni vodji in tajniku, disciplinsko in odškodninsko pa županu.«.
12. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izvedbo nalog, ki zahteva sodelovanje javnih uslužbencev iz različnih področij delovanja občinske uprave, lahko župan imenuje delovno skupino. Z aktom o imenovanju delovne skupine določi njene pristojnosti, naloge, sestavo in vodjo. Za delo delovne skupine njen vodja odgovarja neposredno županu in tajniku občine. V tej funkciji vodja ni podrejen vodji enote oziroma organa, v katerega je razporejen, mora pa ga seznanjati s svojim delom.«.
Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»V tej funkciji ni podrejen vodji enote oziroma vodji organa, v katerega je razporejen, mora pa ga seznanjati s svojim delom.«.
V prvem stavku tretjega odstavka se za besedno zvezo »vodje enot«, doda besede »in vodja občinskega inšpektorata«.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 021-1/2001
Ajdovščina, dne 12. julija 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost