Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2005 z dne 4. 2. 2005, Kazalo


DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

324. Disciplinski pravilnik

OBČINE

Ajdovščina

325. Sklep o oblikovanju neprofitne najemnine v letu 2005

Črnomelj

326. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš I. faza

Kranj

327. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj

Ljubljana

328. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata
329. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Luče

330. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave ´Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE´

Novo mesto

331. Program priprave lokacijskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna vas
332. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.407 do km 4.900)
333. Program priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Novo mesto (SPRO MONM-1)

Podčetrtek

334. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana
335. Razpis nadomestnih volitev župana Občine Podčetrtek

Ribnica

336. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2005

Rogatec

337. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2005

Velika Polana

338. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2003
339. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2004
340. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Velika Polana
341. Odlok o občinskih cestah
342. Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Velika Polana

Zavrč

343. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2005
344. Merila za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času

Zreče

345. Program priprave lokacijskega načrta za območje stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje

Žetale

346. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2005
347. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje