Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2005 z dne 10. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2005 z dne 10. 2. 2005, Kazalo


MINISTRSTVA

348. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov
383. Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj
5576. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

349. Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev
350. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
351. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
352. Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa
353. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme
354. Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
355. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij
356. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov
357. Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov
358. Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov
359. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
360. Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
361. Pravilnik o postopku in načinu izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam
362. Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu
363. Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
364. Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov
365. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov

OBČINE

Celje

366. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III - sever

Cerknica

367. Odlok odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cerknica
368. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica

Kuzma

369. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti

Ljubljana

370. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Bežigrad za leto 2005

Mežica

371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče - Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče - Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA

Novo mesto

373. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi ob vzhodni cesti Novo mesto

Postojna

374. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Šola - Vrtec
375. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Center v Postojni

Šmarje pri Jelšah

376. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
377. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005
378. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah
379. Sklep o uskladitvi višine najemnin v stanovanjih last Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2005 in 2006 s podzakonskimi predpisi
380. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
381. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Zavrč

382. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti