Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4625. Sklep o ugotovitvi o prenehanju mandata poslancu državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4626. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Koper - Izola
4627. Uredba o koncesiji za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije
4628. Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005

Odloki

4629. Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007
4630. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena
4631. Odlok o določitvi nalezljive bolezni

Sklepi

4633. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
4634. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Turčije v Republiki Sloveniji s sedežem v Kopru, na čelu s častnim konzulom

Drugi akti

4632. Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

MINISTRSTVA

4635. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca
4636. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
4637. Pravilnik o rekreacijskih plovilih
4638. Pravilnik o spremembi pravilnika o vsebini prijave modela
4639. Pravilnik o spremembah pravilnika o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike
4686. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2004

SODNI SVET

4640. Razpis volitev nadomestnih članov

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4641. Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4642. Stališče 5 - Revidiranje letnega poročila družbe za upravljanje
4643. Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
4644. Dodatek št. 1 h kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
4645. Razlaga kolektivne pogodbe za kemijsko in gumarsko industrijo Slovenije
4646. Razlaga kolektivne pogodbe za kemijsko in gumarsko industrijo Slovenije
4647. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2004

OBČINE

Bled

4648. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled dne 3. oktobra 2004

Brezovica

4649. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 10/1 Brezovica

Celje

4650. Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje
4651. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4652. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črnomelj

4684. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj
4685. Sklep o upravljanju Krajinskega parka Lahinja

Divača

4653. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Senožeče dne 3. 10. 2004

Dobrova-Polhov Gradec

4654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje - del in V8 Dobrova
4655. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec

Grosuplje

4656. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2003 in 2004

Hajdina

4657. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Hajdina za leto 2004

Idrija

4658. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2004

Kamnik

4659. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
4660. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "oskrba s pitno vodo"
4661. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "odvajanje odpadnih in padavinskih voda"
4662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik

Križevci pri Ljutomeru

4663. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4664. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Križevci
4665. Sklep o potrditvi člana Občinskega sveta občine Križevci

Ljutomer

4666. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za širitev gramoznice Babinci

Mežica

4667. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4668. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mozirje

4669. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Mozirje

Murska Sobota

4670. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota 3. 10. 2004

Nova Gorica

4671. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Novo mesto

4672. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za romsko naselje Šmihel

Odranci

4673. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci

Podlehnik

4674. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4675. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podlehnik za leto 2005
4676. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov za leto 2004

Puconci

4677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2004

Ravne na Koroškem

4678. Spremembe in dopolnitve programa priprave lokacijskega načrta mestnega jedra Raven na Koroškem

Sevnica

4679. Program priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma dolomita Log II

Sežana

4680. Odlok o odpravi Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana in o odpravi dela Pravilnika o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana ter o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
4681. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu za območje kare 5 in kare 10 v Sežani

Zreče

4682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče
4683. Cenik daljinskega ogrevanja
AAA Zlata odličnost