Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003, Kazalo


MINISTRSTVA

4662. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom
4663. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za cesto G1-2 (HC) Hajdina-Ptuj na območju Občine Hajdina
4664. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

BANKA SLOVENIJE

4665. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
4666. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti

OBČINE

Ajdovščina

4667. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu Avtobusna postaja

Brežice

4668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart
4669. Sklep o ukinitvi javnega dobra in vzpostavitvi javnega dobra

Celje

4670. Program priprave za lokacijski načrt Zagrad II

Cerknica

4671. Program priprave sprememb in dopolnitev splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica

Gornja Radgona

4672. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta občine Gornja Radgona

Grosuplje

4673. Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah
4674. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1002/5, k.o. Stara vas
4675. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2007/2, parc. št. 2007/3 in parc. št. 2007/4, k.o. Sela

Kranj

4676. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske
4677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Kranj

Litija

4678. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija

Metlika

4679. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika

Murska Sobota

4680. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za trgovsko obrtno cono Rakičan
4681. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever

Novo mesto

4682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
4683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

Ribnica

4684. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2003

Sodražica

4685. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Sveta Ana

4686. Odlok o priznanjih in nagradah v Občini Sveta Ana

Sveti Jurij ob Ščavnici

4687. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2003

Šentjur

4688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja

Šmartno pri Litiji

4689. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmartno pri Litiji
4690. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Šmartno pri Litiji
4691. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za peskokop Vetrnik
4692. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Videm

4693. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Vipava

4697. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2003
4698. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Vipava

Vojnik

4694. Odlok o zazidalnem načrtu Uršt I.
4695. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Konjsko

Zavrč

4696. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Zavrč
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti