Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

412. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
413. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

421. Uredba o spremembi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago

Sklepi

422. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

414. Pravilnik o postopkih za izdajo dovoljenj za promet s prepovedanimi drogami
423. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
424. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno januarja 2002 dalje
425. Količnik povišanja plač zaposlenih, za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji od vključno meseca januarja 2002 dalje

BANKA SLOVENIJE

415. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 4. 2. do 10. 2. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

416. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov - SKL2002
417. Dodatek k pravilom igre na srečo "HITRA SREČKA"

OBČINE

Celje

418. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III., kare 6

Žiri

419. Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnem prispevku za Občino Žiri
420. Odlok o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
2. Popravek seznama zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo dovoljenje za promet na predlog imetnikov dovoljenja
AAA Zlata odličnost