Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2002 z dne 30. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2002 z dne 30. 1. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

355. Zakon o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B)

Odloki

356. Odlok o izvolitvi kandidata za sodnika na Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo v Hamburgu
357. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
358. Odlok o imenovanju ministra brez resorja, odgovornega za področje evropskih zadev

Sklepi

408. Sklep o prenehanju funkcije ministra brez resorja
409. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
410. Sklep o potrditvi poslanskega mandata

Drugi akti

359. Resolucija o odnosih s Slovenci po svetu (ReOSPS)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

360. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice državnega pravobranilca
361. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice državnega pravobranilca
362. Odločba o imenovanju na funkcijo državne pravobranilke
363. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnika državnega pravobranilca
364. Odločba o imenovanju na funkcijo državne pravobranilke

MINISTRSTVA

365. Pravilnik o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini
366. Navodilo za razvrščanje društev v registru društev
367. Poslovnik komisije za ugovor vesti vojaški dolžnosti
368. Minimalna plača za mesec januar 2002
369. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
370. Novi znesek otroškega dodatka
371. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
411. Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih

USTAVNO SODIŠČE

372. Odločba o razveljavitvi sodb vrhovnega in upravnega sodišča ter o odpravi odločb Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Celje ter o vrnitvi pristojnemu organu prve stopnje v novo odločanje
373. Odločba o razveljavitvi sodb vrhovnega in upravnega sodišča ter o odpravi odločb Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Hrastnik ter o vrnitvi pristojnemu organu prve stopnje v novo odločanje
374. Popravni sklep o sprejemu pobude in o začasnem zadržanju izvrševanja akta Občine Domžale, Oddelek za prostor in varstvo okolja, št. 35101-193/00-36 z dne 14. 9. 2001 ter odločitev učinkov začasne odredbe, kot izhajajo iz 8. točke obrazložitve sklepa
375. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča ter o odpravi odločb Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Maribor ter o vrnitvi pristojnemu organu prve stopnje v novo odločanje
376. Odločba o razveljavitvi sodb vrhovnega in upravnega sodišča ter o odpravi odločb Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Celje ter o vrnitvi pristojnemu organu prve stopnje v novo odločanje
377. Odločba o razveljavitvi sodb vrhovnega in upravnega sodišča ter o odpravi odločb Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Maribor ter o vrnitvi pristojnemu organu prve stopnje v novo odločanje

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

378. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

379. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov

OBČINE

Beltinci

380. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2002

Bistrica ob Sotli

381. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002

Borovnica

382. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Borovnica

Komen

383. Sklep o skupnem elektronskem naslovu

Kranj

384. Sklep o določitvi uradnega elektronskega naslova Mestne občine Kranj

Ljubljana

385. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana

Medvode

386. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov - Liberalna demokracija Slovenije v 3. volilni enoti

Metlika

387. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Metlika

Murska Sobota

388. Ugotovitev, da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije

Pivka

389. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2002
390. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2001
391. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka
392. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Pivka
393. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Podčetrtek

394. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Podčetrtek

Prevalje

395. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja
396. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Malinek

Trebnje

397. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občineTrebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - zasnova vodnega gospodarstva in namenske rabe prostora
398. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5),
399. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna
400. Sklep o imenovanju častnega občana Občine Trebnje
401. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Železniki

402. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2002
403. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2002

Žužemberk

404. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Žužemberk
405. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk
406. Pravilnik o nadomestilu za delo pri pripravi posamezne številke občinskega glasila
407. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti