Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002

Kazalo

416. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov - SKL2002, stran 717.

Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in 7. točko 139. člena in na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00 – v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov – SKL2002
1. člen
Ta sklep določa vrste, obseg, roke in način pošiljanja statističnih podatkov, ki jih morajo zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pooli, Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije v skladu s 3. točko tretjega odstavka 5. člena ZZavar ter Slovensko zavarovalno združenje v skladu s petim odstavkom 333. člena ZZavar (v nadaljevanju: zavarovalnice) zbirati in pošiljati Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: agencija).
Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
2. člen
Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke o spremembah pri dolgoročnih zavarovanjih, regresnih terjatvah, učinkih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, zavarovalnih vsotah, preostalih jamstvih in plačilih regresnih zavezancev za kreditna zavarovanja ter premijah, odškodninah oziroma zavarovalninah, cenilnih stroških in stroških reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode, razvoju obveznosti zavarovalnice za izplačilo škod in škodnih rezervacij za nastale, a še neprijavljene škode, po letih nastanka škode ter izidu obveznih zavarovanj, na letnem nivoju, v obliki in v vsebini, predpisani z obrazci St-21, St-32, St-41/B, St-41/C, St-41/E, St-42 do St-46, St-47/A do St-47/C, St-48/A do St-48/C, St-49, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del.
3. člen
Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke o številu zavarovanj, obračunanih zavarovalnih premijah, številu škod in obračunanih odškodninah oziroma zavarovalninah po zavarovalnih vrstah in vzroku nastanka škode, obračunanih zavarovalnih oziroma pozavarovalnih premijah, obračunanih stroških po zavarovalnih vrstah ter po zavarovanjih in odškodninah oziroma zavarovalninah za dolgoročna zavarovanja za obdobja:
– od 1. januarja do 31. marca,
– od 1. januarja do 30. junija,
– od 1. januarja do 30. septembra,
– od 1. januarja do 31. decembra
in podatke o obračunanih zavarovalno-tehničnih rezervacijah iz 113. člena ZZavar po zavarovalnih vrstah in po zavarovanjih na zadnji dan obdobja.
Statistične podatke iz prvega odstavka tega člena zavarovalnica zbira v obliki in v vsebini, predpisani z obrazci St-1 do St-20, St-22 do St-31, St-33/A, St-33/B, St-34/A, St-34/B do St-40, St-41/A, St-41/D, St-41/F, St-41/G, St-50, St-51, St-52, St-53, St-54 in St-55, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del.
4. člen
Statistični podatki o zavarovalnih premijah iz 2. in 3. člena tega sklepa, ki jih zbirajo in dostavljajo zavarovalnice, ne vsebujejo davka od zavarovalnih poslov.
5. člen
Zavarovalnice dostavijo agenciji izpolnjene obrazce, ki se nanašajo na njihov zavarovalni posel, v rokih iz 6. člena tega sklepa, vsakokrat skupaj s seznamom poslanih obrazcev.
6. člen
Zavarovalnice dostavijo statistične podatke iz 2. člena tega sklepa v roku treh mesecev po zaključku poslovnega leta, statistične podatke iz 3. člena tega sklepa pa v roku dveh mesecev po izteku posameznega obdobja.
Ne glede na določbi iz prvega odstavka tega člena dostavijo zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o pozavarovanju (pozavarovalnice) in pozavarovalni pooli statistične podatke iz 2. člena tega sklepa v roku štirih mesecev po zaključku poslovnega leta in statistične podatke iz 3. člena tega sklepa v roku treh mesecev po izteku posameznega obdobja.
7. člen
Zavarovalnice, ki so v letu 2002 agenciji dostavile podatke o poslovanju v letu 2001, v skladu s sklepom o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/01), jih v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa dostavijo agenciji tudi v skladu s tem sklepom.
8. člen
Agencija lahko predpiše pošiljanje statističnih podatkov v elektronski obliki.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/01).
Ljubljana, dne 25. januarja 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.