Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2948. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2949. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
2950. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori
2951. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
2952. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
2953. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Moldovi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3014. Uredba o spremembah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
3015. Uredba o spremembi uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških
3016. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003

Odloki

3017. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002

MINISTRSTVA

2954. Pravilnik o obrazcu potrdila o opravljenem izpitu iz maturitetnega predmeta
2955. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3018. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev lekarn
3019. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev zdravstvenih domov, bolnišnic, zavodov za zdravstveno varstvo, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in ostalih javnih zdravstvenih zavodov
3020. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

2956. Odločba o ugotovitvi, da 13. člen zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč ni v neskladju z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2957. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata
2958. Sklep o imenovanju okrožne državne tožilke
2959. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov oziroma svetnic državnih tožilcev

OBČINE

Celje

2997. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN rekreacijski center "Na Golovcu"

Hajdina

2960. Odlok o priključitvi naselja Lancova vas pri Ptuju k naselju Draženci
2961. Odlok o režijskem obratu v Občini Hajdina
2962. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Draženci
2963. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Hajdina
2964. Sprememba pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za kreditiranje programov za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Hajdina

Ig

2998. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2001
2999. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost

Kamnik

3000. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
3001. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco
3002. Sklep o spremmebi sklepa o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16 Žale
3003. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje B-5 Perovo

Komen

3004. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2002

Lenart

3005. Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi občine Lenart

Litija

3006. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1999
3007. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2000

Metlika

3008. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika
3009. Sklep posebne občinske volilne komisije za volitve članov občinskega sveta
3010. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo
3011. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališčih v KS Suhor

Mislinja

2965. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2002

Mozirje

2966. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi organiziranosti in preoblikovanju javnega podjetja Komunala Mozirje
2967. Spremembe statuta Občine Mozirje
2968. Odlok o vodovarstvenem območju vodnih virov Keber, Planinšek in Okence
2969. Odlok o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju

Postojna

2970. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
2971. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2972. Sklep o ukinitvi splošne rabe
2973. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe
2974. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe

Radeče

2975. Odlok o lokacijskem načrtu za RTP 110/20 kV Radeče in priključni DV 110 kV in 20 kV

Ribnica

3012. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2002
3013. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o komunalnem prispevku v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

2976. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002
2977. Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogaška Slatina
2978. Odlok o dopolnitvi odloka o poimenovanju ulic, cest in trgov v Rogaški Slatini
2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina
2980. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogaška Slatina
2981. Odlok o preimenovanju naselij spodnji in zgornji Gabrnik
2982. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
2983. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajevnih skupnosti občine Rogaška Slatina
2984. Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč na območju naselja Rogaška Slatina
2985. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina

Slovenske Konjice

2986. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex

Škofja Loka

2987. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka - Jobstov sklad
2988. Pravilnik o postavitvi spominskih obeležij v Aleji znamenitih Ločanov in o postavitvi drugih umetniških del na območju Občine Škofja Loka

Tržič

2989. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2003
2990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2002
2991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
2992. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
2993. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tržič
2994. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Tržič

Vodice

2995. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2002

Vransko

2996. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko