Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2002 z dne 5. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2002 z dne 5. 12. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5208. Odlok o razpisu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (ZPPJPSZ)

Sklepi

5209. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije predsednika Vlade Republike Slovenije in prenehanja funkcije ministrov
5210. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5211. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5212. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5213. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5214. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5215. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5216. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5217. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega odbora RTV Slovenija
5218. Sklep o imenovanju člana in namestnika člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5219. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5220. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5221. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Podgorici

MINISTRSTVA

5222. Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
5223. Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
5224. Pravilnik o spremembi pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb
5225. Pravilnik o novih živilih
5226. Pravilnik o označevanju živil, izdelanih iz gensko spremenjene soje in gensko spremenjene koruze
5227. Pravilnik o označevanju živil in sestavin živil, ki vsebujejo aditive in arome, ki so gensko spremenjeni ali so izdelani iz gensko spremenjenih organizmov
5228. Odločba o imenovanju pravnih oseb za organizacijo za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
5229. Soglasje k aktu o ustanovitvi ALBATROS, ustanove za razvoj mladinskega golfa
5230. Soglasje Ministrstva za kulturo Republike Slovenije o izdaji akta o ustanovitvi Ustanove za obnovo in oživitev Narodnega doma

USTAVNO SODIŠČE

5231. Odločba, da tretji odstavek 23. člena zakona o reviziji postopkov javnega naročanja ni v neskladju z ustavo
5232. Odločba o ugotovitvi, da so statuti občin Grosuplje, Krško, Semič, Šentjernej, Trebnje in Beltinci v neskladju z zakonom o lokalni samoupravi
5233. Odločba o razveljavitvi sodb in vrnitvi v novo odločanje
5234. Odločba o ugotovitvi, da določba 6. točke prvega odstavka 8. člena zakona o sodniški službi ni v neskladju z ustavo in da so določba tretjega poglavja 1. oddelka zakona o državnem tožilstvu v neskladju z ustavo
5235. Odločba o odpravi uredbe o spremembi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih in uredbe o spremembi uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških
5236. Odločba, da se sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 377/98 z dne 29. 10. 1998 razveljavi in zadeva vrne temu sodišču v novo odločanje
5237. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe A. A. iz Ž. zoper sklepe Sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 10. 2002
5238. Sklep o ne sprejemu ustavne pritožbe A., Ž. in B. B. iz Z. zoper sodbo vrhovnega sodišča št. II Uv 18/2002 z dne 15. 11. 2002
5239. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe A. A. iz Ž. zoper odločbo Republiške volilne komisije št. 10-3/00-16/02-23-1 z dne 18. 11. 2002

BANKA SLOVENIJE

5240. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic

SODNI SVET

5241. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru
5242. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5243. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
5244. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5245. Študentska ustava
5246. Spremembe in dopolnitve statuta Stanovanjske zbornice Slovenije
5247. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 2002

OBČINE

Cerkvenjak

5248. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Cerkvenjak
5249. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Cerkvenjak

Dobje

5250. Poročilo o izidu volitev, izvedenih dne 10. 11. 2002 v Občini Dobje

Jesenice

5251. Odlok o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine Jesenice
5252. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Jesenice

Kuzma

5253. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma
5254. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Kuzma
5255. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kuzma - predstavnika romske skupnosti

Laško

5256. Odlok o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec - vključno z ovinkom Udmat

Ljutomer

5257. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Ljutomer
5258. Poročilo o izidu glasovanja za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer

Metlika

5259. Poročilo o izidu volitev župana Občine Metlika
5260. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Metlika
5261. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov KS v Občini Metlika
5262. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta občine Metlika - predstavnika romske skupnosti

Mirna Peč

5263. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Mirna Peč
5264. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta v Občini Mirna Peč
AAA Zlata odličnost