Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2043. Zakon o medijih (ZMed)
2044. Zakon o omejevalnih ukrepih (ZOU)
2045. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-B)
2046. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)
2047. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (ZPORND)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2048. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2049. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
2050. Uredba o spremembi uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

Odloki

2051. Odlok o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Clevelandu v Generalni konzulat Republike Slovenije
2052. Odlok o postavitvi generalnega konzula v Clevelandu

MINISTRSTVA

2053. Odredba o minimalni zajamčeni donosnosti za mesec april 2001
2054. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Soča-Trenta
2055. Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2056. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Južno-Moravske regije v Češki Republiki
2057. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje
2058. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče
2059. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek
2060. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje
2061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
2062. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov
2063. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o avtobusnih voznih redih
2064. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
2065. Seznam zdravil, za katera je bilo od 18. 4. 2001 do 25. 4. 2001 izdano dovoljenje za promet
2066. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet
2115. Odredba o programu usposabljanja

BANKA SLOVENIJE

2067. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 14. 5. do 20. 5. 2001

SODNI SVET

2068. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
2069. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
2070. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2071. Poročilo o gibanju plač za obdobje januar-december 2000
2072. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 2001

OBČINE

Brežice

2073. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Brežice

Celje

2074. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2000
2075. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2001
2076. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Celje
2077. Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje
2078. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
2079. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje "za travnikom"
2080. Odlok o zazidalnem načrtu Prekorje - Toplak
2081. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
2082. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev glavne ceste G1-5/286 Arja vas - Celje, pododsek magistrala zahod v Celju od km 3+475 do km 5+349 z bencinskim servisom

Dol pri Ljubljani

2083. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

Grosuplje

2084. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zadrževalnik Veliki potok

Kamnik

2085. Sklep o razveljavitvi sklepa o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5-Perovo
2086. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja B5-Perovo

Kobarid

2087. Sklep o izvzetju javnega dobra

Kostel

2088. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kostel
2089. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kostel

Kranj

2090. Navodilo za izdajo soglasja za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času

Loški Potok

2091. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok

Medvode

2092. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2000

Metlika

2093. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika
2094. Odlok o organiziranju in izvajanju storitev socialne oskrbe na domu v Občini Metlika in merilih za določanje plačil storitev

Mirna Peč

2095. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2000
2096. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Mirna Peč

Murska Sobota

2097. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota

Radeče

2098. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2000
2099. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2001
2100. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Radeče
2101. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
2102. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Radeče
2103. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radeče
2104. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
2105. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 873/3, k.o. Vrhovo
2106. Ugotovitev o prenehanju funkcije člana Občinskega sveta Občine Radeče

Ribnica na Pohorju

2107. Spremembe in dopolnitve odloka o podeljevanju priznanj Občine Ribnica na Pohorju

Sveti Jurij ob Ščavnici

2108. Odlok o priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2109. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Škofljica

2110. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica za območje Osnovne šola in vrtec Škofljica in določitev morfoloških enot
2111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Škofljica
2112. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica

Trebnje

2113. Sklep o javni razgrnitvi
2114. Sklep o javni razgrnitvi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

27. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUSIDO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost