Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4456. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
4457. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
4458. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.
4459. Uredba o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene prevozne storitve v železniškem prometu
4461. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Piš-1/94, Topla, Gnamuš, Z-2/94, J-1/96, KOV-1/98, Pd-1, GLV-1/00 in DEV-1/99 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
4462. Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti
4463. Uredba o spremembi uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro - Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro - Slovenija, d.o.o.
4514. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
4515. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2001
4516. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000

Sklepi

4517. Sklep o javni razgrnitvi A) osnutka lokacijskega načrta za gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 ob AC odseku Šmarje Sap-Višnja Gora B) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjene 1998 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

Drugi akti

4460. Dopolnitev akta o ustanovitvi javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva

MINISTRSTVA

4464. Seznam zdravil, za katera je bilo od 4. 10. 2000 do 8. 11. 2000 izdano dovoljenje za promet
4465. Seznam zdravil, za katera je od 4. 10. 2000 do 8. 11. 2000 prenehalo veljati dovoljenje za promet
4518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali

BANKA SLOVENIJE

4466. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije
4467. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 27. 11. do 3. 12. 2000

SODNI SVET

4468. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
4469. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Lendavi
4470. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4471. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo "Prve stave"

OBČINE

Brezovica

4472. Odredba o razporeditvi uradnih ur organov Občinske uprave občine Brezovica
4473. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Brezovica v letu 2001

Divača

4474. Sklep o podaljšanju krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme
4475. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o izidu glasovanja na referendumu za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vreme, dne 15. 10. 2000
4476. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Senožeče
4477. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Senožeče o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Senožeče, dne 15. 10. 2000

Dobrepolje

4478. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in višini prispevka za števnino

Grosuplje

4479. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2000
4480. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Hajdina

4481. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim občankam in občanom Občine Hajdina

Kamnik

4482. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2000
4483. Sklep o spremembi sklepa o določitvi novih cen storitev tržnice v Kamniku, cen sejemskih storitev, cen parkiranja in cen pogrebnih storitev na pokopališčih Žale v Kamniku, Mekinje in Nevlje

Kranj

4484. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2000

Mirna Peč

4485. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mirna Peč

Mislinja

4486. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2000
4487. Sklep o pokopaliških storitvah za leto 2001

Novo mesto

4488. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za LN Šmihelske ceste v Novem mestu - R3-664/2501 od km 21.760 do km 22.250)b) osnutka odloka o lokacijskem načrtu Šmihelske ceste v Novem mestu - R3-664/2501 od km 21.760 do km 22. 250
4489. Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe službene izkaznice za inšpektorje
4490. Pravilnik o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za pooblaščene delavce občinskega redarstva

Puconci

4491. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Brezovci - naselje Brezovci
4492. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Brezovci o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Brezovci - naselje Brezovci
4493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Brezovci - naselje Lemerje
4494. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Brezovci o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Brezovci - naselje Lemerje
4495. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Brezovci - naselje Predanovci
4496. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Brezovci o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Brezovci - naselje Predanovci
4497. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Beznovci
4498. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Zenkovci - naselje Beznovci
4499. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Strukovci
4500. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območje KS Zenkovci - naselje Strukovci
4501. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Zenkovci
4502. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Zenkovci - naselje Zenkovci
4503. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bodonci - naselje Bodonci
4504. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Bodonci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Bodonci - naselje Bodonci
4505. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bodonci - naselje Vadarci
4506. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Bodonci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Bodonci - naselje Vadarci

Rogašovci

4507. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih posameznih vasi - za naselje Pertoča in Ropoča
4508. Poročilo o izidu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v vaških skupnostih na območju Krajevne skupnosti Pertoča, ki je bil dne 15. 10. 2000 v prostorih vaško-gasilskega doma v Fikšincih, vaškega doma na Pertoči, vaško-gasilskega doma v Ropoči in vaško-gasilskega doma v Večeslavcih

Sevnica

4509. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dpolnitvah dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-2000

Tabor

4510. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2000

Zreče

4511. Pravilnik o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Zreče

Žalec

4512. Odlok o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec - za območje PC Lena-Lesnina-Lesnina LGM

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika
2. Popravek programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Mizarstvo Medved" Občine Brežice - dopolnitev 2000/2
3. Popravek o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci
4. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti