Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3630. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-K)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

3631. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3721. Uredba o določitvi zneska davka iz tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov
3722. Uredba o določitvi zneska posebnega prometnega davka od cigaret
3723. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
3724. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

MINISTRSTVA

3632. Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh
3633. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige in regije Emilia – Romagna v Republiki Italiji

USTAVNO SODIŠČE

3634. Odločba o ugotovitvi skladnosti zakona o Radioteleviziji Slovenija in zakona o RTV Slovenija z ustavo in o razveljavitvi nekaterih določb pravilnika o načinu pripravljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV naročnine
3635. Odločba, o delni razveljavitvi 2. člena sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3636. Odločba, da tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana ni v neskladju z zakonom

SODNI SVET

3637. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3638. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3639. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
3640. Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta
3641. Poročilo o gibanju plač za avgust 1998
3642. Pravila klasične igre na srečo srečelov

OBČINE

Brezovica

3643. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Brezovica
3644. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3645. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice–del in Vnanje Gorice–del (planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V 22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice)
3646. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna)

Cerkno

3647. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno
3648. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje PUP-4 (Cerkljansko-del)
3649. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje PUP-3 (zahodni del občine)
3650. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cerkno

Črnomelj

3651. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998
3652. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
3653. Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
3654. Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
3655. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi krajinskega parka Lahinja
3656. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj

Divača

3657. Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve »pomoč družini na domu«
3658. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača

Gorenja vas-Poljane

3659. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gorenja vas-Poljane
3660. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas-Poljane
3661. Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno loakcijsko dovoljenje

Hodoš-Šalovci

3662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Hodoš
3663. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih enot vrtcev Hodoš in Domanjševci

Ilirska Bistrica

3664. Program priprave zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici – I. FAZA

Jesenice

3665. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1998
3666. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 1999

Lenart

3667. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
3668. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije Cerkvenjak
3669. Sklep o konsolidirani proračunski bilanci Občine Lenart za leto 1998

Litija

3670. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1998
3671. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1

Loška dolina

3672. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Loška dolina

Metlika

3673. Odlok o razglasitvi gradu Metlika in spomenika NOB za kulturna spomenika
3674. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Martina in znamenja pri Martinovi cerkvi v Metliki za kulturni spomenik
3675. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Metlika
3676. Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost oglaševanja
3677. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika

Mislinja

3678. Sklep o razrešitvi dosedanje namestnice predsednice in članice Občinske volilne komisije občine Mislinja ter o imenovanju nove namestnice predsednice in članice Občinske volilne komisije občine Mislinja

Murska Sobota

3679. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota
3680. Sklep o potrditvi začasne prodajne cene zemeljskega plina na območju Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

3681. Sklep o javni razgrnitvi posebnih strokovnih podlag in osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdoboje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za sanacijo in razširitev glinokopov ter ureditev območja Opekarne Novo mesto v Zalogu)
3682. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije občine Dolenjske Toplice
3683. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije občine Mirna Peč
3684. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije občine Žužemberk

Podčetrtek

3685. Razpis prvih volitev v Svet krajevne skupnosti Olimje
3686. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek
3687. Statutarni sklep o ustanovitvi nove krajevne skupnosti v Občini Podčetrtek
3688. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Olimje in Podčetrtek
3689. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli

Postojna

3690. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Postojna
3691. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
3692. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
3693. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca II v Postojni
3694. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna

Rogaška Slatina

3695. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
3696. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina
3697. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb dela zazidalnega načrta S8a Tržišče za območje Jagros

Rogašovci

3698. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci
3699. Sklep spremembah v občinski volilni komisiji Občine Rogašovci

Sežana

3700. Odlok o turistični taksi v Občini Sežana
3701. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
3702. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Sežana
3703. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Sežana
3704. Odlok o javnem redu in miru v Občini Sežana
3705. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS8 - Kidričeva soseska v Sežani
3706. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani
3707. Odlok o ureditvenem načrtu za območje US12 – Vas v Sežani
3708. Odlok o ureditvenem načrtu za območje US50 – Gradišče v Sežani
3709. Odlok o ureditvenem načrtu za območje UP21 "Mehanizacija" v Sežani
3710. Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZS 3 – Pod bolnico v Sežani
3711. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Sežana
3712. Sklep o ugotovitvi javnega dobra
3713. Spremembe urbanistične zasnove mesta Sežana

Šentjernej

3714. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1997/1
3715. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Šentjernej

Šentjur pri Celju

3716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Šentjur pri Celju

Šoštanj

3717. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Šoštanj

Trebnje

3718. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje za leto 1999

Velike Lašče

3719. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana občinske volilne komisije Občine Velike Lašče

Videm

3720. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Sela

POPRAVKI

1. Popravek sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
2. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
3. Popravek sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje
4. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Gornji Grad
5. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ig
6. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
7. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
8. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Krško
9. Popravek sklepa o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Straža (Novo mesto)
10. Popravek sklepa o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Šmarjeta (Novo mesto)
11. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Oplotnica (Slovenska Bistrica)
12. Popravek odloka o določitvi volilnih enot in števila članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Videm
13. Popravek statuta Občine Videm
AAA Zlata odličnost