Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3622. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3623. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998
3624. Uredba o spremembah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998
3625. Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja
3626. Uredba o določitvi odkupne cene sladkorne pese letine 1998
3627. Uredba o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga

MINISTRSTVA

3568. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3569. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvajanju in spremljanju učnega načrta za pouk slovenščine v splošnih in strokovnih gimnazijah
3570. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske ter Belgije
3571. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
3572. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o sodnih tolmačih
3573. Sklep o ugotovitvi vrednosti premoženja, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate
3574. Pravilnik o izkaznici pooblaščenega delavca Ministrstva za promet in zveze
3628. Pravilnik o spremembi pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu

USTAVNO SODIŠČE

3575. Odločba o razveljavitvi dela 95. točke 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in o ugotovitvi neskladja 98. točke 2. člena istega zakona z ustavo
3576. Odločba o razveljavitvi dela 170. točka 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki se nanaša na naselje Loke, in o ugotovitvi neskladnosti z ustavo 153. točke 2. člena istega zakona
3577. Odločba o razveljavitvi dela določbe 45. točke 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in razveljavitvi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Horjul
3578. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 3. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
3579. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 1. in 2. točke prvega odstavka 102. člena zakona o izvršbi in zavarovanju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3580. Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
3581. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
3582. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
3629. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

OBČINE

Bled

3591. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
3592. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
3593. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Triglavskega narodnega parka

Brezovica

3594. Sklep o določitvi ekonomskih cen Vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

Cankova-Tišina

3595. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cankova
3596. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina
3597. Sklep o razrešitvi namestnika člana Občinske volilne komisije občine Tišina

Celje

3598. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija Jug – poslovni center STC VZHOD

Divača

3602. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača

Dol pri Ljubljani

3599. Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dol pri Ljubljani
3600. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3601. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999

Grosuplje

3603. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo–Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol–Medved (300 m), Kopališka ulica–Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela–Mlake (ca. 2 km)

Ivančna Gorica

3604. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje

Ljubljana

3583. Odlok o lokacijskem načrtu za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto – BT 3/1
3584. Odlok o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1
3585. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenih planov Občin Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste Polje za območje Mestne občine Ljubljana
3586. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad za območje Mestne občine Ljubljana
3587. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova)
3588. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje
3589. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
3590. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

Ljutomer

3605. Sklep Občinskega sveta občine Ljutomer o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta Zavoda za kulturo in izobraževanje Ljutomer

Lukovica

3606. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krašnja

Majšperk

3607. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk in v Občini Žetale
3608. Sklep o razrešitvi in imenovanju v svet javnega zavoda

Pivka

3609. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Pivka

Podčetrtek

3610. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posavje in Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na območju Občine Šmarje pri Jelšah
3611. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek
3612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Podčetrtek
3613. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek
3614. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3615. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3616. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek

Semič

3617. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Semič

Škofja Loka

3618. Spremembe statuta Krajevne skupnosti Sv. Duh

Videm

3619. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Sela

Vrhnika

3620. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vrhnika

Zavrč

3621. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO
2. Popravek sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi (Lendava)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

46. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (MKVSVPZ)
47. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel (MSPT)
48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini (BPHZTS)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti