Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1998 z dne 6. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1998 z dne 6. 3. 1998, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

741. Ukaz o imenovanju veleposlanika – vodje stalne misije Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
742. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

MINISTRSTVA

743. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 5. decembra 1997 razveljavljeno dovoljenje za promet
744. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 11. 10. 1997 do 5. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet
745. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

746. Odločba o delni zavrnitvi pobud; razveljavitvi drugega stavka v drugem odstavku in tretjega odstavka 56. člena, pete alinee prvega odstavka 66. člena in tretjega odstavka 69. člena; in ugotovitvi, da je zakon o visokem šolstvu v neskladju z ustavo, kolikor določa, da so avtonomne tudi članice univerze
747. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti
748. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

749. Statut javnega zavoda Moderna galerija
750. Sklep o konstituiranju sveta sodnikov za prekrške
751. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 1998
806. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

OBČINE

Brezovica

755. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Brezovica
756. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
757. Sklep o davku od premoženja od prostorov za počitek oziroma rekreacijo
758. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja
759. Pravilnik o službeni izkaznici in službeni izkaznici pooblaščene osebe za komunalni nadzor

Dobrepolje

760. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1997
761. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998

Grosuplje

762. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Grosuplje za leto 1998
763. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje naselje

Hrpelje-Kozina

765. Odlok o določitvi povračil pri izkoriščanju in rabi rudnin v Občini Hrpelje–Kozina

Ivančna Gorica

764. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Muljava

Jesenice

766. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice

Kozje

767. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Laško

768. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja v Občini Laško

Litija

769. Sprememba poslovnika Občinskega sveta občine Litija
770. Pravilnik o spremembi pravilnika o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen na območju Občine Litija
771. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o odlaganju odpadkov in vzdrževanju začasnega odlagališča Ponoviče

Ljubljana

752. Odlok o določitvi, spremembi in ukinitvi imen ter spremembi potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
753. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni hram Moste
754. Sklep o cenah za dela v zvezi z nedovoljeno zgrajenimi objekti ali deli objektov

Mislinja

772. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Mislinja v letu 1997 (prostorski plan Občine Mislinja z urbanistično zasnovo naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom)

Murska Sobota

773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Mestne občine Murska Sobota
774. Sklep o določitvi cene programov v vzgojno-varstvenem zavodu Murska Sobota
775. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000, dopolnjena v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje Mestne občine Murska Sobota
776. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za zbirno cesto Murska Sobota
777. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem

Novo mesto

778. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni načrt za sanacijo in razširitev glinokopov ter ureditev območja opekarne Novo mesto v Zalogu)
779. Program priprave za ureditveni načrt za sanacijo in razširitev glinokopov ter ureditev območja opekarne Novo mesto v Zalogu
780. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
781. Program priprave za ureditveni načrt športno-rekreacijski park Sv. Rok
782. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za zazidalni načrt Župnca 1)
783. Program priprave za zazidalni načrt Župnca 1

Odranci

784. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za Občino Odranci

Postojna

785. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna

Radenci

786. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Radenci
787. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "ravnanje z odpadki"
788. Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Radenci
789. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
790. Sklep o določitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci za leto 1998

Semič

791. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Semič za leto 1997
792. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 1998

Sevnica

793. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 1997
794. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica
795. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica
796. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
797. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevni turistični taksi v Občini Sevnica

Slovenska Bistrica

798. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica
799. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Občini Slovenska Bistrica
800. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Občini Slovenska Bistrica

Sveti Jurij ob Ščavnici

801. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1997
802. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Škocjan

803. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 1997
804. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 1998
805. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 1998

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
2. Popravek odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
3. Popravek odloka o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov (Kungota)
4. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina (Moravske Toplice)
5. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju (Podčetrtek)
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
7. Popravek odloka o spremembi območja lokalnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici in o imenovanju ulic v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
8. Popravek odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Žalec)
9. Popravek odredbe o označevanju in registraciji psov
10. Popravek odločbe o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija
11. Popravek sklepa o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1997
12. Popravek sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v VVZ Brezovica
13. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na Malem vrhu v Krajevni skupnosti Globoko (Brežice)
14. Popravek sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje (Celje)
15. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kungota (Kungota)
16. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jurklošter (Laško)
17. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji (Ravne-Prevalje)
18. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca (Ravne-Prevalje)
19. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej
20. Popravek odloka o občinskih upravnih taksah v Občini Trebnje
21. Popravek odloka o ureditvenem načrtu Pristave v Bistri (Vrhnika)
22. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Občine Zavrč
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti