Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1997 z dne 26. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1997 z dne 26. 9. 1997, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2947. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2948. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2949. Sklep o ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj
2950. Sklep o ustanovitvi Slovenskega komiteja za vprašanja spremembe podnebja

MINISTRSTVA

2951. Odredba o stroških postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdravili skupine C in D
2952. Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov
2953. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
2990. Pravilnik o postopku uveljavljanja pravic iz zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2954. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 1997
2955. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2956. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2957. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2958. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2959. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2960. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Cerknica

2961. Odlok o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica

Črenšovci

2962. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Črenšovci

Gornja Radgona

2963. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990

Krško

2964. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 1995
2965. Odlok o lokacijskem načrtu parkirišča NE Krško
2966. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990, dopolnjenih 1996
2967. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško
2968. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona MDB Leskovec
2969. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško
2970. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
2971. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koprivnica
2972. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2973. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
2974. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
2975. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
2976. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podbočje
2977. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Raka
2978. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo
2979. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško
2980. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1456/3, k.o. Kostanjek
2981. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 2331/3, k.o. Veliko Mraševo

Mengeš

2982. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Mengeš

Novo mesto

2983. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje ...
2984. Program priprave za zazidalni načrt Zabrezje

Osilnica

2985. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Osilnica ...
2986. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Osilnica

Ravne-Prevalje

2987. Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne-Prevalje

Slovenske Konjice

2988. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice-Kangler

Škofja Loka

2989. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Škofja Loka

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
2. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ravne na Koroškem
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti