Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1996 z dne 31. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1996 z dne 31. 7. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2611. Zakon o spremembah zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj (ZPNPIR-A)
2612. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II (ZPNPHE-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2613. Uredba o pristojbinah in cenah za storitve v postopku homologacije vozil
2614. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
2615. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
2616. Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
2617. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"

Drugi akti

2618. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 1. 1996 do 12. 4. 1996 izdano dovoljenje za promet

BANKA SLOVENIJE

2652. Sklep o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev
2653. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
2654. Sklep o imenovanju treh članov sveta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet iz Banke Slovenije
2655. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah
2656. Sklep o usklajevanju neto povečanja obveznosti bank do tujine s terjatvami bank do tujine

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2619. Sklep o potrditvi učbenika: Z GLASBO DOMA IN PO SVETU IN SOSEDNJIH DEŽELAH
2620. Sklep o potrditvi učbenika: PRESEČIŠČE 8, MATEMATIKA ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2621. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK SREDNJIH ŠOL - DELOVNI ZVEZEK
2622. Sklep o potrditvi učbenika: ŽIVIM Z NARAVO 2, IZ SEMENA V NOVO ŽIVLJENJE Spoznavanje narave za 5. razred osnovne šole
2623. Sklep o potrditvi učbenika: ZGODOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE

OBČINE

Gorišnica

2624. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorišnica
2625. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirkulane
2626. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov

Juršinci

2627. Odlok o priznanjih Občine Juršinci

Kobilje

2628. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju Kobilje

Loška dolina

2629. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 1996

Mežica

2630. Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Mežica

Mislinja

2631. Odlok o vaških skupnostih Občine Mislinja
2632. Odlok o pokopališkem redu v Občini Mislinja

Murska Sobota

2633. Sklep o vrednosti točke za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih in višini najemnine na rezerviranih parkirnih prostorih za leto 1996
2634. Poročilo o izidu volitev članov svetov mestnih četrti Murska Sobota na volitvah

Odranci

2635. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci
2636. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Odranci
2637. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2638. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture

Osilnica

2639. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Osilnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Osilnica...

Postojna

2640. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 1996
2641. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Kovod, Vodovod, kanalizacija, p.o., Postojna v javno podjetje Kovod Postojna, Vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Ravne-Prevalje

2642. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne-Prevalje
2643. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Ribnica

2644. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica
2645. Odlok o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica
2646. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ribnica

Slovenj Gradec

2647. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

2648. Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge
2649. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo oziroma podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge

Slovenske Konjice

2650. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice

Vojnik

2651. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki