Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1994 z dne 28. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1994 z dne 28. 10. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2417. Zakon o poravnavi odloženih davkov in prispevkov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2418. Uredba o glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 1000-letnici smrti škofa Abrahama, pisca Brižinskih spomenikov
2458. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
2459. Uredba o uporabi znižanih carinskih stopenj
2462. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2463. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1994
2464. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
2465. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij

Sklepi

2419. Sklep o blagu, ki se ne šteje za carinsko blago
2457. Sklep o spremembi nomenklature carinske tarife
2460. Sklep o blagu, za katerega se ne plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1994
2461. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2420. Odredba o vrstah sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza, katerih zdravstveno stanje se obvezno spremlja pri končnem uporabniku, in o pogojih za to spremljanje
2421. Pravilnik o infrastrukturnih raziskovalnih centrih
2422. Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v drugem in tretjem trimesečju leta 1994
2466. Odredba o načinu oblikovanja odkupne cene mleka
2467. Odredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
2468. Pravilnik o spremembah pravilnika o določanju odkupne cene kravjega mleka

BANKA SLOVENIJE

2423. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2424. Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov
2425. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
2426. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije

OBČINE

Črnomelj

2431. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2432. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2433. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje krajevne skupnosti Griblje in Adlešiči ter potrebnih uskladitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000

Grosuplje

2434. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
2435. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja družinskih kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini Grosuplje

Jesenice

2436. Pravilnik o dodeljevanju Žagarjevih plaket

Kočevje

2437. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Kočevje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2438. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj občine Kočevje v najem

Lenart

2439. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 29. maja 1994 za preimenovanje kraja in Krajevne skupnosti Jurovski dol v kraj in Krajevno skupnost Sv. Jurij v Slovenskih goricah

Ljubljana

2427. Sklep o cenah pogrebnih storitev
2428. Sklep o cenah dimnikarskih storitev
2429. Sklep o potrditvi cen
2430. Sklep o parkirnih listkih

Ljubljana-Šiška

2440. Spremembe pravilnika o dodeljevanju občinskih stanovanj v najem
2441. Sklep o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v občinski svet in volitev župana v občini Medvode
2442. Sklep o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v občinski svet in volitev župana v občini Vodice

Ljutomer

2443. Odredba o plakatiranju

Metlika

2444. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne zaščite v občini Metlika

Radovljica

2445. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Bled
2446. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Bohinj
2447. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Radovljica
2448. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih aktov

Slovenske Konjice

2449. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v občini Slovenske Konjice

Škofja Loka

2450. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Škofja Loka
2451. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Gorenja vas-Poljane
2452. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Železniki

Šmarje pri Jelšah

2453. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Podčetrtek
2454. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
2455. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Kozje
2456. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Rogaška Slatina in župana
AAA Zlata odličnost