Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1238. Zakon o dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije
1239. Zakon o izdaji priložnostnih kovancev ob prvi obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
1240. Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv in o prenehanju delovanja skladov skupnih rezerv
1241. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o določitvi števila sodnikov in sodnikov porotnikov rednih sodišč

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

1242. Odlok o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za izvoz določenega blaga
1243. Odlok o oprostitvi plačila posebne takse na uvoženo blago za uvoz določenega blaga
1244. Odlok o določitvi začasno pristojnih ministrstev za izdajanje določenih mnenj za uveljavljanje pravice do carinske oprostitve
1245. Odlok o glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob prvi obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
1246. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1991

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1247. Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe, zaposlene v Teritorialni obrambi Republike Slovenije
1248. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o rajonizaciji vinogradniškega območja Republike Slovenije, o sortah vinske trte, ki se smejo saditi in o območjih za proizvodnjo kakovostnih vin

BANKA SLOVENIJE

1249. Sklep o prepovedi sklepanja terminskih deviznih poslov
1250. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
1251. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank
1252. Sklep o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank
1253. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o načinu določanja reeskontnih kvot

OBČINE

Brežice

1254. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Jesenice

1255. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Jesenice za leto 1991

Kamnik

1256. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kranj

1257. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Likozarjeve ceste
1258. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Oldhamske ceste in ceste Staneta Žagarja

Litija

1275. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dole pri Litiji
1276. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dole pri Litiji

Logatec

1259. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami
1260. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje

Postojna

1261. Odlok o spremembah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna
1262. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja "Postojnska jama"

Sežana

1263. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Sežana

Slovenj Gradec

1264. Odlok o spremembah odloka o davkih občanov v občini Slovenj Gradec
1265. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Slovenj Gradec v letu 1992
1266. Sklep o cenah komunalnih storitev

Slovenska Bistrica

1267. Odlok o ureditvenem načrtu za melioracijo Ložnice
1268. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Zg. Bistrica I" v Slovenski Bistrici
1269. Sprememba odredbe o pristojbinah za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Slovenska Bistrica
1270. Sprememba odredbe o plačevanju pristojbin za veterinarsko-higiensko službo na območju občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1271. Pravilnik o oddajanju in prodaji poslovnih prostorov v občini Slovenske Konjice

Šmarje pri Jelšah

1272. Odlok o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje na območju KS Rogatec

Žalec

1273. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč
1274. Odlok o zazidalnem načrtu Tovarne nogavic Polzela

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda matična knjižnica Kamnik
2. Popravek odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja M 7 - samostan Mekinje (Kamnik)
3. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Slivje (Sežana)
4. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Prešnica
5. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Podgorje
6. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Gorjansko
7. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Tomaj
8. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Dutovlje
9. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Lokev
10. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Zazid
11. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Dane pri Sežani
AAA Zlata odličnost