Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991

Kazalo

1274. Odlok o zazidalnem načrtu Tovarne nogavic Polzela, stran 1272.

Skupščine občine Žalec je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni Ust SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87, Uradni list RS, št. 5/91-I) sprejela na skupnem zasedanju vseh zborov dne 28. novembra 1991 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu Tovarne nogavic Polzela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občine Žalec in v skladu z določbami družbenega plana občine Žalec za obdobje 1986-1990 sprejme zazidalni načrt tovarne nogavic Polzela, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., iz Celja pod št. proj. 544/89 v mesecu maju 1991.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise, grafične priloge in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega območja in določajo pogoje za izgradnjo proizvodnega območja, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem delovnega in bivalnega okolja, vodnogospodarske ureditve in ureditev zelenih površin.
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Ureditveno območje se nahaja na zahodnem delu naselja Breg pri Polzeli. Na severu meji na občinsko cesto Breg – Polzela, na kmetijske površine in na stanovanjsko sosesko, ki tvori tudi vzhodno mejo. Na jugu, zahodu in jugovzhodu pa poteka meja po robu trajno varovanih kmetijskih zemljišč.
Celotno ureditveno območje leži v k.o. Polzela. Meja obodne parcelacije teče v glavnem po parcelnih mejah.
Izhodiščna točka je v sečišču parcel 1165/1 – krajevna cesta Breg-Polzela iz 306/12. Od tu se meja nadaljuje po severnem robu parcel 306/14, 306/32, 306/18, 306/22, 306/25, 306/26 in 306/27. V oddaljenosti ca 85 m od severozahodnega vogala, parcele 306/27 se meja obrne proti severu tako, da poteka po zahodnem robu parcel 317/2 in 317/1, teče naprej proti vzhodu po severnem robu parcel 317/1 in 309/2, prečka parcelo 326/17, cesto 1113/2 in poteka po njenem robu proti severu ca 20 m. Nato se nadaljuje meja proti vzhodu po severnem robu parcel 326/103 in 326/105, obrobi to parcelo tudi delno po vzhodni strani, teče po severnem in vzhodnem robu parcele 326/224, po vzhodnem robu parcele 326/226 in nadaljuje pot proti jugu, prečka parcele 326/147, 326/146, 326/145 in 326/184, poteka po vzhodnem robu parcele 326/154 in se v ogljišču te parcele obrne proti zahodu tako, da prečka parcelo (pot) 1122/2 ter se obrobi po južni strani parcelo 1167/2. Vzhodni del meje se zaključi po vzhodnem in južnem robu parcele 2367149, po južnem robu parcele 326/223 in po vzhodnem robu parcele 928/ 156. V jugovzhodnem ogljišču te parcele se meja usmeri proti zahodu po južnih robovih parcel 928/156, 928/155, 928/151, 928/150, 928/147, 928/138, 928/135 in 928/134. Nato se meja obrne proti severu tako, da obrobi parcelo 928/134 še po zahodni strani, se lomi za ca 90° in poteka naprej proti zahodu po južnem robu parcele 1122/1 (Struga), prečka potok in se po zahodnem robu parcele 306/28 vrne v izhodiščni položaj.
Površina ureditvenega območja znotraj opisane meje znaša ca 8,90 ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje zazidalnega načrta je znotraj meje iz prejšnjega člena namenjeno za:
– območje severno in južno od potoka Struga za proizvodni proces ter za skladiščenje surovin in gotovih izdelkov. Skupna površina znaša 3,34 ha;
– na centralnem delu na površini 0,38 na za energetske in vzdrževalne objekte;
– osrednji del obsega 1,98 ha za proizvodne in vzdrževalne objekte ter družbeno prehrano;
– upravna zgradba in vratarnica na površini 0,14 ha;
– parkirišče na severovzhodnem delu na 0,80 ha;
– 2,16 ha je namenjenih za ureditev internih poti, manipulacijskih površin, zelenic, rekreacijske površine in funkcionalno zemljišče obstoječe stanovanjske hiše.
5. člen
Na območju Tovarne nogavic Polzela so ohranjeni vsi tovarniški objekti.
Za rušenje so predvidene 3 stanovanjske hiše s pripadajočimi pomožnimi objekti.
Vsi objekti, ki so predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafične priloge št. 2. in 2. člena tega odloka.
Zazidalni načrt predvideva gradnjo proizvodnih hal (objekti št. 1, 2, 3, 5) skladišče (objekt št. 6) prizidka k strojnici (objekt št. 4) in ureditev rekreacijskih površin.
Dimenzije in lokacije predvidenih objektov so razvidni iz grafične priloge št. 3.
Pri gradnji je treba upoštevati pogoje iz inženirsko-geološkega poročila, ki ga je treba izdelati v fazi pripravljalnih del.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav so naslednji:
a) za proizvodne in skladiščne objekte:
– gradnja objektov maksimalnih tlorisnih gabaritov, ki so označeni v grafični prilogi,
– obvezno je upoštevanje gradbene Unije, ki je določena na podlagi odmikov od komunikacij in objektov,
– maksimalna svetla višina proizvodnih hal je 8 m,
– streha dvokapnica v minimalnem naklonu 12° in svetlo kritino,
– konstrukcija je montažna – armiranobetonska ali jeklena,
– fasada mora biti usklajena z obstoječimi objekti, obdelana z ometom, obložena s fasadno opeko ali iz montažnih betonskih elementov,
– pred začetkom gradnje je treba izdelati za določitev pogojev temeljenja detajlne geomehanske raziskave tal;
b) za parcelne meje, ograje, zasaditev
– meja funkcionalnega zemljišča območja Tovarne nogavic Polzela in stanovanjske hiše je določena v grafičnih prilogah,
– tovarniški kompleks je zavarovan z zaščitno ograjo – žično ali iz betonskih elementov – višine 2 m,
– na meji med rekreacijsko površinsko in stanovanjsko cono je predvidena zasaditev z zimzeleno živo mejo,
– obvezna je zasaditev drevoreda ob severni meji tovarniškega kompleksa,
– zasaditev ostalih zelenih površin z drevjem in grmovnicami je treba izvesti skladno ž načrtom zasaditve;
c) za prometne površine, ceste in parkirišča:
– izgradnja asfaltiranih servisnih cest in manipulacijskih površin
– izgradnja parkirišč za osebna vozila 2,50 x 5 m in avtobuse 5 x 17 m.
7. člen
Zazidalni načrt določa maksimalne tlorisne gabarite. Kot dovoljive tolerance pri posegih se smatrajo le spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov, zaradi zahtev tehnološkega procesa pod pogoji, da te spremembe ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacijo zazidalnega načrta.
V. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
8. člen
Pogoji za komunalno urejanje znotraj območja obdelave.
Cestno omrežje
– izgradnja dovoznih oziroma servisnih cest, parkirnih površin ter ostalih manipulacijskih površin po ZN.
Kanalizacijsko omrežje, vodnogospodarske ureditve:
– predvidena regulacija potoka Struga v 2. etapi (dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000);
– v prvi fazi dokler ne bo zgrajen kolektor Polzela-Kasaze, se vse fekalne vode odvajajo v greznice od tu pa po obstoječi mešani kanalizaciji v Podvinsko-Žalski kanal. Prav tako se vse tehnološke vode speljane preko egalizacijskega bazena vodijo v Podvinsko-Žalski kanal;
– po izgradnji kolektorja Polzela-Kasaze 500 izgradnja ločenega sistema kanalizacije z odvodom fekalnih in tehnoloških vod v predvideni kolektor in naprej v ČN Kasaze; odvod meteornih vod (s ceste, parkirišč, strešin in manipulativnih površin) pa preko meteorne kanalizacije v Padavinsko-Žalski kanal;
– vse meteorne vode onesnažene z olji in derivati se morajo v kanalizacijo odvajati preko lovilcev olj in maščob;
– onesnažene tehnološke vode in odplake se morajo ločeno odvajati od objektov za predčiščenje (ali čiščenje) in ustrezno očiščene priključiti na kanalizacijo;
– pri odplakah, ki se spuščajo v javno kanalizacijo mora biti dosežena predpisana dopustna koncentracija škodljivih snovi (Uradni list SRS, št. 18/1985). Potrebno je zagotoviti kontrolo meritve količin in kvaliteto odpadne vode;
– vsi kanalizacijski cevovodi in objekti morajo biti zgrajeni v vodotesni izvedbi.
Vodovod (pitna, požarna in tehnološka voda)
– izgradnja vodovodnega omrežja pitne vode (navezava na obstoječi vodovod)
– izgradnja dveh črpališč za potrebe hidrantnega omrežja
– navezava morebitnega novega omrežja tehnološke vode na obstoječe omrežje tehnološke vode oziroma na obstoječe črpališče.
Telefonsko omrežje
– izgradnja internega telefonskega omrežja;
Električno omrežje
– izgradnja elektroenergetskih naprav (javna razsvetljava, razvod nizkonapetostnega omrežja), po potrebi nove TP v sklopu predvidenih objektov.
Ogrevanje
– ogrevanje predvidenih objektov iz obstoječe kotlarne (zemeljski plin)
Odpadki
– zagotoviti odvoz komunalnih odpadkov
– v primeru, da v tehnološkem procesu nastajajo posebni (mešani) odpadki, se morajo le-ti skladno s predpisi odvažati na za to določeno deponijo (v okviru občine ali regije)
– za vse komunalne vode in cestno omrežje je potrebno izdelati projekte za izvedbo
– upoštevati je potrebno vse tehnične predpise in pogoje upravljalcev in soglasodajalcev.
VI. UKREPI VAROVANJA OKOLJA
9. člen
1. Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa
Vsi obstoječi in predvideni objekti ter naprave morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da ne bodo presegali maksimalno dovoljene ravni hrupa za industrijsko-stanovanjsko območje, to je 60 dB (A) podnevi in 45 dB(A) ponoči.
Obvezna je zasaditev zimzelene žive meje med rekreacijsko površino in stanovanjskimi objekti.
2. Ukrepi za varstvo zraka
V tehnološkem postopku je treba zagotoviti, da ne bo prekomernega onesnaževanja zraka. Vse emisije obstoječih in novih proizvodenj je treba stalno kontrolirati in meriti.
3. Ukrepi za varstvo voda
Ker leži ureditveno območje v zaščiteni coni črpališča Breg v Breški gmajni; morajo biti vsi kanalizacijski cevovodi in objekti grajeni v vodotesni izvedbi, vse izpuščene vode pa ne smejo presegati normativov, ki jih za kakovost odplak predpisuje naša zakonodaja.
4. Odpadki
Zbiranje in odvoz industrijskih odpadkov je predvideno v kontejnerjih.
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov je predvideno v kontejnerjih.
VII. DRUGI POGOJI POTREBNI ZA IZVEDBO
10. člen
Pri gradnji je treba upoštevati tehnične elemente za zakoličenje objektov kot je prikazano v grafičnih prilogah.
11. člen
Pri realizaciji zazidalnega načrta je treba upoštevati varovalne koridorje prometne, komunalne, energetske in vodnogospodarske infrastrukture, objektov in naprav in pogoje soglasodajalcev.
12. člen
Za zaščito pred požarom je treba zgraditi hidrantno omrežje in namestiti dodatne naprave.
Skladišče vnetljivih snovi mora biti locirano v skladu s požarnimi sektorji z ustrezno ognjeodpornostjo.
Celotno območje tovarne bo ograjeno z 2 m visoko zaščitno ograjo.
13. člen
Pogoji obrambe in zaščite vključno z načrtom zaklanjanja so obdelani v načrtu zaklanjanja, ki se nahaja v posebni mapi in je sestavni del tega zazidalnega načrta.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
14. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah, tako kot bo to predvideno v razvojnih programih investitorja.
Posamezna faza se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve.
Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energetska ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja mora biti dokončno urejena s posameznimi fazami gradnje.
15. člen
Namembnost zemljišč ostane do pričetka realizacije posameznih faz nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodne faze.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
16. člen
Osnovna obveznost investitorja je izboljšanje in varovanje okolja. To velja za čiščenje odpadnih voda, dimnih plinov, zmanjšanje prekomernega hrupa, zmanjšanje odlaganja odpadkov in požarne varnosti.
Obveznost Tovarne nogavic Polzela je odkup in rušenje treh stanovanjskih objektov s pripadajočimi gospodarskimi poslopji.
X. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za adaptacije, s katerimi se zunanjost, zmogljivost in namen obstoječih objektov bistveno ne spreminjajo in za posodobitev obstoječih tehnoloških proizvodenj.
18. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
19. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-9/89-04
Žalec, dne 28. novembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti