Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa

3., spremenjena in dopolnjena izdaja
Koda: 102114
Leto izdaje: 2016
Založba: Uradni list RS
Format: 14 x 20 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 176
ISBN: 978-961-204-602-6
Ocena:
Cena: 33,00 €

Pred vami je 3., spremenjena in dopolnjena izdaja knjige Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa, ki vključuje naslednje predpise:

–  Zakon o sodnih taksah (ZST-1), neuradno prečiščeno besedilo,
–  Odvetniško tarifo,
–  Notarsko tarifo, neuradno prečiščeno besedilo,
–  Pravilnik o obrazcu izjave o premoženjskem stanju, neuradno prečiščeno besedilo.

Zakon o sodnih taksah (ZST-1), sprejet leta 2008, je bil tretjič spremenjen z novelo ZST-1C (Uradni list RS, št. 30-1267/16 z dne 25. aprila 2016). Sprememba je začela veljati 10. maja 2016, uporabljati se začne 10. novembra 2016 (razen določbe spremenjenega prvega odstavka 10. člena zakona), vsebinsko pa je sledila več ciljem, kot so:
–  odprava ustavne neskladnosti 11. člena ZST-1,
–  poenoten način ugotavljanja materialnega položaja strank in njihovih družinskih članov za namen odločanja o taksnih ugodnostih z načinom ugotavljanja materialnega položaja prosilcev za brezplačno pravno pomoč in za pravice iz javnih sredstev s področja socialnega varstva,
–  strankam prijaznejši način vlaganja predloga za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks,
–  informatizacija postopka ugotavljanja materialnega položaja strank in njihovih družinskih članov,
–  ustreznejša ureditev postopkov odločanja o taksnih obveznostih,
–  uskladitev ZST-1 z relevantnimi procesnimi predpisi,
–  uskladitev višine sodnih taks s stroški posameznih sodnih postopkov oziroma opravil,
–  učinkovitejša izterjava neplačanih sodnih taks,
–  znižanje stroškov občin pri izvajanju njihovih nalog, določenih z zakonom,
–  odprava nekaterih pomanjkljivosti ali nejasnosti v veljavnem besedilu zakona.

Notarska tarifa, prav tako sprejeta v letu 2008, je bila spremenjena že štirikrat. Zadnja sprememba Notarske tarife (Uradni list RS, št. 15-452/14) je bila dopolnjena s pristojbino za notarjeva opravila v postopku notarske prodaje.

Odvetniška tarifa, ki je začela veljati 10. januarja 2015, vnovič uvaja točkovni sistem zaračunavanja odvetniških stroškov. Odvetniška točka je določena pri vrednosti 0,459 evra, druge glavne značilnosti nove Odvetniške tarife pa so:
–  vsaka odvetniška storitev se zaračuna posebej, vendar procesna zakonodaja onemogoča kopičenje vlog in narokov, kar morajo upoštevati tudi sodniki,
–  omejevanje višine plačil odvetnikom pri visokih vrednostih predmeta odvetniških storitev – nova tarifna ureditev bo pri višji vrednosti predmeta postopka za stranke ugodnejša,
–  odvetniški stroški so v krajših oziroma manj zahtevnih kazenskih postopkih nižji, kot so bili po prejšnji ureditvi.

Knjigi je dodan tudi Pravilnik o obrazcu izjave o premoženjskem stanju, ki preneha veljati z dnem začetka uporabe ZST-1C, to je 10. novembra 2016.

Spremembe in dopolnitve v predpisih so označene polkrepko.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano