Priložnosti in tveganja elektronskega javnega naročanja v praksi

Datum: 24. 5. 2019, 9.00 - 15.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Največje spremembe na področju javnega naročanja se dogajajo v procesu njegove digitalizacije. Podobno, kot digitalizacija spreminja poslovna in pravna razmerja v drugih panogah, tako tudi spreminja in vpliva na sistem javnega naročanja. Uvajanje elektronskega javnega naročanja pa ne prinaša zgolj prednosti in priložnosti, ampak skriva tudi svoje pasti. Namen predmetnega seminarja je naročnike in ponudnike opozoriti na obe plati, ki jih prinaša elektronsko javno naročanje in predvsem ponuditi odgovore na odprte izzive.

Uvodoma bo izhodišča in potencial elektronskega javnega naročanja, kot enega izmed korakov k strateškemu javnemu naročanju, predstavil doc. dr. Boštjan Ferk. Vidiku varnosti uporabe elektronskih platform za javno naročanje ob upoštevanju Uredbe eIDAS bo namenjeno naslednje predavanje Rudija Ponikvarja in Marjana Antončiča. Z vprašanjem obličnosti pri elektronski oddaji ponudb iz vidika Obligacijskega zakonika, pravil javnega naročanja in veljavnih direktiv, ki pokrivajo javno naročanje se bosta ukvarjali mag. Maja Koršič Potočnik in doc. dr. Petra Ferk. Po odmoru bo Nina Pekolj posebno pozornost namenila pravilom, ki urejajo upravljanje in varovanje ter ravnanje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbami po roku za oddajo ponudb. Za zaključek bo Katja Hodošček predstavila še potencial, ki ga skrivata strokovni dialog in oblikovanje kvalifikacijskih list in ki ga kaže izkoristiti na poti k strateškemu javnemu naročanju.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–9.45 Prednosti in potencial elektronskega javnega naročanja

 • Oblikovanje strategije javnega naročanja
 • Uporaba pametnih meril (smart procurement, smart award criteria)
 • Prožnost naročnikov v postopkih javnega naročanja
 • Projektno vodenje in nadzor nad javnimi pogodbami

  doc. dr. Boštjan Ferk

9.45–10.30 Standardi za varno uporabo elektronskih platform za javno naročanje v luči odločb DIrektiv EU o javnem naročanju, ZJN-3 in Uredbe eIDAS

 • Namen časovnega žiga
 • Namen šifriranja
 • Namen elektronske identifikacije in avtentikacije
 • Namen elektronskega podpisa
 • Pasti in tveganja za naročnike in ponudnike

  Rudi Ponikvar in Marjan Antončič

10.30–10.45 Odmor

10.45–11.30 Pravna tveganja naročnikov in ponudnikov pri uporabi elektronskih platform za javno naročanje z vidika Obligacijskega zakonika in sodne prakse s posebnim poudarkom na gradnjah

 • Določbe Obligacijskega zakonika glede obličnosti ponudb in pogodb v zvezi z njeno veljavnostjo
 • Analiza sodne prakse
 • Kako se izogniti potencialnim sporom

  mag. Maja Koršič Potočnik

11.30–12.15 Pomen obličnosti pri elektronski oddaji ponudb 

 • Privzeto digitalno poslovanje v postopkih javnega naročanja
 • Zahteve 22. člena Direktive 2014/24/EU o javnem naročanju za sisteme elektronske oddaje ponudbe in njihov prenos v ZJN-3
 • Pravne posledice neprenosa šestega odstavka 22. člena Direktive o javnem naročanju v slovenski pravni red

  doc. dr. Petra Ferk

12.15–12.45 Odmor za malico

12.45–13.30 Ravnanje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbami po roku za oddajo ponudb

 • Upravljanje dokumentarnega gradiva s poudarkom na pravilnem ravnanju z digitalnim gradivom (izvirno gradivo in njegova repordukcija, arhivsko gradivo, notranja pravila, dolgoročna hramba)
 • Varovanje ponudbene dokumentacije v postopkih javnega naročanja (ZJN-3, ZDIJZ, ZGD-1, ZVDAGA ter GDPR)
 • Vrste osebnih podatkov, ki jih naročnik pridobiva v postopkijh javnega naročanja ter njegova vloga z vidika GDPR
 • Priložnosti množične obdelave podatkov ter generiranja informacij javnega značaja (animizacija OP, obdelava podatkov v raziskovalne namene, ponovna uporaba IJZ, big data, stanje in vizija)

  Nina Pekolj

13.30–14.15 Izkoriščanje potenciala strokovnega dialoga in kvalifikacije v luči elektronskega javnega naročanja

 • Pomen in potencial strokovnega dialoga
 • Namen in vsebina pojma kvalifikacije (shortlisting)
 • Oblikovanje liste kvalificiranih ponudnikov
 • Postopki, v katerih se uporabljajo liste kvalificiranih ponudnikov (postopki s pogajanji, dinamični nabavni sistem, omejen postopek)
 • Praktični prikaz

  Katja Hodošček

14.15–15.00 Razprava in zaključek

Predavatelji

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.
 
doc. dr. Petra Ferk, univ. dipl. prav.

Petra Ferk je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ena izmed ustanoviteljev družbe S-Procurement, družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in docentka za javno upravo na Novi Univerzi, kjer predava pri predmetih Javno-zasebna partnerstva, Pravo javnih služb, Posebni upravni postopki, Pravne osebe javnega in zasebnega prava in Upravni sistemi. Je soavtorica znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. Doktorirala je iz teme »Gospodarske javne službe na področju transporta«. Leta 2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo je med izvajalci seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva. V zadnjem času se Petra Ferk aktivno ukvarja s področjem elektronskega javnega naročanja in je ena izmed najbolj objavljanih avtoric s področja elektronskega javnega naročanja v EU. Skupaj z doc. dr. Boštjanom Ferkom tudi sodeluje pri pripravi komentarja Direktive o javnem naročanju 2014/24/EU, katerega izid se načrtuje pri založbi Edvard Elgar Publishing v letu 2020. Skupaj tako med drugim pripravljata komentar 22. člena Direktive 2014/24/EU, ki predstavlja ključno določbo za uvedbo obveznega elektronskega javnega naročanja v EU. Petra Ferk je aktivna članica več mednarodnih pravniških društev, nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review ter najbolj aktivna slovenska avtorica s področja javno-zasebnih partnerstev in javnega naročanja v tujini. Petra Ferk vseskozi izvaja in podpira projekte prenosa znanja iz teorije v prakso, v tujini pa so zlasti cenjeni njeni pogledi in izkušnje iz prakse, ki jih prenaša v znanstveno-raziskovalno sfero.Predavateljica tako dobro pozna težave in ovire, s katerimi se soočajo naročniki in ponudniki pri elektronskem javnem naročanju, prav tako pa načine, kako uspešno premostiti te ovire.
 
Nina Pekolj

Nina Pekolj je leta 2011 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je pričela z delom v občinski upravi, kjer je kot pravnica v pisarni župana sodelovala pri raznolikih projektih in pridobila bogate izkušnje s področja lokalne samouprave ter delovanja javne uprave. Leta 2012 se je pridružila Inštitutu za javno zasebno partnerstvo (IJZP) in se specializirala na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. Zlasti jo zanima področje spodbujanja inovativnosti in implementacije pametnih javno-zasebnih partnerstev ter pravne zaščite javnih in zasebnih interesov pri avtomatizirani obdelavi množice podatkov, ki jih prinašajo slednji in digitalna transformacija upravnih in delovnih procesov. Kot soustanoviteljica Agencije za pravo varstva osebnih in javnih podatkov, Ljubljana, trenutno sodeluje pri pripravi sistemske ureditve varstva osebnih podatkov za izvajalce vzgojno izobraževalne ter zdravstvene dejavnosti ter pri pripravi poročila o implementaciji Splošne uredbe o varstvu podatkov v nacionalno zakonodajo za Mednarodno združenje za evropsko pravo (FIDE). Njena aktivna udeležba na konferencah in seminarjih s področja javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev je njena motivacija za nadaljnje raziskovalno delo in prenos teoretičnih znanj v prakso.
 
doc. dr. Boštjan Ferk

Rudi Ponikvar

Marjan Antončič

Katja Hodošček

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400240519. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Prijavite se

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno