Varno in zdravo na dogodke

Priložnosti in tveganja elektronskega javnega naročanja v praksi

Datum: 2. 10. 2019, 9.00–15.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Največje spremembe na področju javnega naročanja se dogajajo v procesu njegove digitalizacije. Podobno, kot digitalizacija spreminja poslovna in pravna razmerja v drugih panogah, tako tudi spreminja in vpliva na sistem javnega naročanja. Uvajanje elektronskega javnega naročanja pa ne prinaša zgolj prednosti in priložnosti, ampak skriva tudi svoje pasti. Namen predmetnega seminarja je naročnike in ponudnike opozoriti na obe plati, ki jih prinaša elektronsko javno naročanje in predvsem ponuditi odgovore na odprte izzive.

Uvodoma bo izhodišča in potencial elektronskega javnega naročanja, kot enega izmed korakov k strateškemu javnemu naročanju, predstavil doc. dr. Boštjan Ferk. Vidiku varnosti uporabe elektronskih platform za javno naročanje ob upoštevanju Uredbe eIDAS bo namenjeno naslednje predavanje Rudija Ponikvarja in Marjana Antončiča. Z vprašanjem obličnosti pri elektronski oddaji ponudb iz vidika Obligacijskega zakonika, pravil javnega naročanja in veljavnih direktiv, ki pokrivajo javno naročanje se bo ukvarjala doc. dr. Petra Ferk. Po odmoru bo Nina Pekolj posebno pozornost namenila pravilom, ki urejajo upravljanje in varovanje ter ravnanje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbami po roku za oddajo ponudb. Za zaključek bo Katja Hodošček predstavila še potencial, ki ga skrivata strokovni dialog in oblikovanje kvalifikacijskih list in ki ga kaže izkoristiti na poti k strateškemu javnemu naročanju.

Program

08.30–09.00 Registracija udeležencev

09.00–9.45 Prednosti in potencial elektronskega javnega naročanja

 • Oblikovanje strategije javnega naročanja
 • Uporaba pametnih meril (smart procurement, smart award criteria)
 • Prožnost naročnikov v postopkih javnega naročanja
 • Projektno vodenje in nadzor nad javnimi pogodbami

  doc. dr. Boštjan Ferk

9.45–10.30 Standardi za varno uporabo elektronskih platform za javno naročanje v luči odločb DIrektiv EU o javnem naročanju, ZJN-3 in Uredbe eIDAS

 • Namen časovnega žiga
 • Namen šifriranja
 • Namen elektronske identifikacije in avtentikacije
 • Namen elektronskega podpisa
 • Pasti in tveganja za naročnike in ponudnike

  Rudi Ponikvar in Marjan Antončič

10.30–10.45 Odmor

10.45–11.30 Pravna tveganja naročnikov in ponudnikov pri uporabi elektronskih platform za javno naročanje z vidika Obligacijskega zakonika in sodne prakse s posebnim poudarkom na gradnjah

 • Določbe Obligacijskega zakonika glede obličnosti ponudb in pogodb v zvezi z njeno veljavnostjo
 • Analiza sodne prakse
 • Kako se izogniti potencialnim sporom

  Maja Prebil

11.30–12.15 Pomen obličnosti pri elektronski oddaji ponudb 

 • Privzeto digitalno poslovanje v postopkih javnega naročanja
 • Razumevanje pravil o oddaji, prejemu in sprejemu ponudb v elektronskem javnem naročanju
 • Zahteve 22. člena Direktive 2014/24/EU o javnem naročanju za sisteme elektronske oddaje ponudbe in njihov prenos v ZJN-3
 • Pravne posledice neprenosa šestega odstavka 22. člena Direktive o javnem naročanju v slovenski pravni red

  doc. dr. Petra Ferk

12.15–12.45 Odmor za malico

12.45–13.30 Ravnanje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbami po roku za oddajo ponudb

 • Upravljanje dokumentarnega gradiva s poudarkom na pravilnem ravnanju z digitalnim gradivom (izvirno gradivo in njegova repordukcija, arhivsko gradivo, notranja pravila, dolgoročna hramba)
 • Varovanje ponudbene dokumentacije v postopkih javnega naročanja (ZJN-3, ZDIJZ, ZGD-1, ZVDAGA ter GDPR)
 • Vrste osebnih podatkov, ki jih naročnik pridobiva v postopkijh javnega naročanja ter njegova vloga z vidika GDPR
 • Priložnosti množične obdelave podatkov ter generiranja informacij javnega značaja (animizacija OP, obdelava podatkov v raziskovalne namene, ponovna uporaba IJZ, big data, stanje in vizija)

  Nina Pekolj

13.30–14.15 Izkoriščanje potenciala strokovnega dialoga in kvalifikacije v luči elektronskega javnega naročanja

 • Pomen in potencial strokovnega dialoga
 • Namen in vsebina pojma kvalifikacije (shortlisting)
 • Oblikovanje liste kvalificiranih ponudnikov
 • Postopki, v katerih se uporabljajo liste kvalificiranih ponudnikov (postopki s pogajanji, dinamični nabavni sistem, omejen postopek)
 • Praktični prikaz

  Katja Hodošček

14.15–15.00 Razprava in zaključek

Predavatelji

 
Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.
 
 
doc. dr. Petra Ferk, univ. dipl. prav.

Petra Ferk je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ena izmed ustanoviteljev družbe S-Procurement, družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in docentka za javno upravo na Novi Univerzi, kjer predava pri predmetih Javno-zasebna partnerstva, Pravo javnih služb, Posebni upravni postopki, Pravne osebe javnega in zasebnega prava in Upravni sistemi. Je soavtorica znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. Doktorirala je iz teme »Gospodarske javne službe na področju transporta«. Leta 2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo je med izvajalci seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva. V zadnjem času se Petra Ferk aktivno ukvarja s področjem elektronskega javnega naročanja in je ena izmed najbolj objavljanih avtoric s področja elektronskega javnega naročanja v EU. Skupaj z doc. dr. Boštjanom Ferkom tudi sodeluje pri pripravi komentarja Direktive o javnem naročanju 2014/24/EU, katerega izid se načrtuje pri založbi Edvard Elgar Publishing v letu 2020. Skupaj tako med drugim pripravljata komentar 22. člena Direktive 2014/24/EU, ki predstavlja ključno določbo za uvedbo obveznega elektronskega javnega naročanja v EU. Petra Ferk je aktivna članica več mednarodnih pravniških društev, nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review ter najbolj aktivna slovenska avtorica s področja javno-zasebnih partnerstev in javnega naročanja v tujini. Petra Ferk vseskozi izvaja in podpira projekte prenosa znanja iz teorije v prakso, v tujini pa so zlasti cenjeni njeni pogledi in izkušnje iz prakse, ki jih prenaša v znanstveno-raziskovalno sfero.Predavateljica tako dobro pozna težave in ovire, s katerimi se soočajo naročniki in ponudniki pri elektronskem javnem naročanju, prav tako pa načine, kako uspešno premostiti te ovire.
 
 
Nina Pekolj

Nina Pekolj je leta 2011 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je pričela z delom v občinski upravi, kjer je kot pravnica v pisarni župana sodelovala pri raznolikih projektih in pridobila bogate izkušnje s področja lokalne samouprave ter delovanja javne uprave. Leta 2012 se je pridružila Inštitutu za javno zasebno partnerstvo (IJZP) in se specializirala na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. Zlasti jo zanima področje spodbujanja inovativnosti in implementacije pametnih javno-zasebnih partnerstev ter pravne zaščite javnih in zasebnih interesov pri avtomatizirani obdelavi množice podatkov, ki jih prinašajo slednji in digitalna transformacija upravnih in delovnih procesov. Kot soustanoviteljica Agencije za pravo varstva osebnih in javnih podatkov, Ljubljana, trenutno sodeluje pri pripravi sistemske ureditve varstva osebnih podatkov za izvajalce vzgojno izobraževalne ter zdravstvene dejavnosti ter pri pripravi poročila o implementaciji Splošne uredbe o varstvu podatkov v nacionalno zakonodajo za Mednarodno združenje za evropsko pravo (FIDE). Njena aktivna udeležba na konferencah in seminarjih s področja javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev je njena motivacija za nadaljnje raziskovalno delo in prenos teoretičnih znanj v prakso.
 
 
Katja Hodošček, mag. prav.

Katja Hodošček je diplomirala in magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. V letu 2017 se je vpisala na doktorski študijski program Pravo in izbrala kot temo doktorske disertacije »Vštevanje pogodb o javno-zasebnem partnerstvu v javni dolg«. Svoje prve izkušnje na področju prava je pridobila v okviru opravljanja krajše prakse v odvetniški pisarni Ulčar & partnerji d.o.o., od sredine leta 2016 pa je kot raziskovalka zaposlena na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo, kjer se ukvarja predvsem s področjem javnih naročil, javno-zasebnih partnerstev in javnih služb, pri čemer se redno srečuje tudi z vprašanji upravnega prava in gradbene zakonodaje. Trenutno pozornost namenja predvsem uveljavitvi elektronskega javnega naročanja, ki predstavlja priložnost za večjo gospodarnost in učinkovitost postopkov javnega naročanja. Pri svojem raziskovanju se osredotoča na pomen digitalizacije javnega naročanja za implementacijo nabavnih tehnik, kot sta elektronski katalog in dinamični nabavni sistem, ter na doprinos digitalizacije k preprečevanju drobljenja javnih naročil in t.i. bid rigginga.
 
doc. dr. Boštjan Ferk

Boštjan Ferk je eden izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, soustanovitelj družbe S-Procurement, družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in docent za javno upravo na Novi Univerzi, kjer predava pri predmetih Upravno pravo in upravni postopek, Posebni upravni postopki ter Upravni sistemi. Njegova bibliografija obsega številne prispevke doma in v tujini. Je soavtor monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva, ter avtor monografije z naslovom Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. Slednja je nastala na podlagi doktorske disertacije in je dopolnjena z zakonodajnim paketom EU o javnem naročanju in koncesijskih pogodbah iz leta 2014. V zadnjem času se Boštjan Ferk aktivno ukvarja s področjem elektronskega javnega naročanja. Skupaj s Petro Ferk tudi sodeluje pri pripravi komentarja Direktive o javnem naročanju 2014/24/EU, katerega izid se načrtuje pri založbi Edvard Elgar Publishing v letu 2020. Skupaj tako med drugim pripravljata komentar 22. člena Direktive 2014/24/EU, ki predstavlja ključno določbo za uvedbo obveznega elektronskega javnega naročanja v EU. Boštjan Ferk redno sodeluje na konferencah in seminarjih, kjer prenaša svoje bogato znanje v prakso.Boštjan Ferk je uvrščen na listo domačih arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalec seminarjev in izobraževanj na temo javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. Pri svojem delu sodeluje s številnimi evropskimi in mednarodnimi organizacijami, ki si prizadevajo za razvoj in uveljavitev javno-zasebnih partnerstev, med drugim z Mednarodnim centrom odličnosti za javno-zasebna partnerstva pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo (UNECE International PPP Centre of Excellence), Ekonomskim forumom (Economic Forum), Centrom za management javnih naročil (Centar za menadžment nabavki), je član mednarodnega odbora Ruskega centra za razvoj javno-zasebnih partnerstev (PPP Development Center of the Russian Federation).
 
 
Rudi Ponikvar

Rudi Ponikvar je zaposlen v OSI d.o.o. kot svetovalec na področju informacijske tehnologije. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj s področij distribuiranih računalniških sistemov, računalniških komunikacij, upravljanja in nadzora računalniških omrežij in sistemov, ter varnosti elektronskega poslovanja. Zadnja leta deluje predvsem na področju uporabe infrastrukture javnih ključev in elektronskih identitet za zagotavljanje varnosti elektronskega poslovanja, kar obsega vzpostavitev same infrastrukture ter načrtovanje in izvedbo rešitev.
 
 
 
Marjan Antončič

Marjan Antončič je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja. Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je oblikoval in vodil Center za zaščito podatkov ter uspešno izvedel številne projekte (npr. slovenska osebna izkaznica). Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva osebnih in tajnih podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, elektronske identifikacije in storitev zaupanja, dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki ter informacijske varnosti.
 

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400240519. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti