Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju – novela ZIZ-L

Datum: 27. 3. 2018, 9.00–13.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Zakonodaja
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija s knjigo: 164,00 € brez DDV.

O dogodku

Seminar s knjigo – Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z uvodnimi pojasnili k noveli ZIZ-L in stvarnim kazalom Dide Volk

Zakon o izvršbi in zavarovanju iz leta 1998 je bil že večkrat noveliran in v marcu 2018 bo pričela veljati že dvanajsta sprememba in dopolnitev – Novela ZIZ-L, ki ponovno prinaša številne novosti in spremembe na področju izvršbe in zavarovanja:

 • spremembe in dopolnitve na področju učinkovitega izvajanja Uredb in drugih pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno;
 • novo poglavje za izvajanje Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (Uredba 655/2014/EU);
 • uvedbo spletnih dražb prodaje premičnin in nepremičnin;
 • varstvo dolžnika pri izvršbi na premičnine in na nepremičnine;
 • izboljšanje inštituta seznama dolžnikovega premoženja;
 • prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Program

9.00–13.00 ure

1. Prikaz izvršilnega postopka s predstavitvijo novosti iz Novele ZIZ-L

 • spremembe in dopolnitve glede priznanja in izvršitve tuje sodne odločbe,
 • spremembe glede predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,
 • izdaja posebnega sklepa o ustavitvi izvršbe,
 • spremenjen postopek s pritožbo,
 • razveljavitev potrdila o izvršljivosti,
 • spremembe seznama dolžnikovega premoženja (nova možnost informativnega seznama premoženja)
 • register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

2. Izvršba na premičnine (uvedba spletnih dražb, prepoved ponovnih rubežev, stroški izvršitelja …).

3. Izvršba na denarno terjatev (spremembe glede omejitev izvršbe na računu podjetnika ali zasebnika, ureditev omejitev izvršbe v primeru dolžnikove zaposlitve pri več delodajalcih …).

4. Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje (spremembe in dopolnitve postopka).

5. Izvršba na nepremičnine (obvestilo centra za socialno delo o začetku izvršbe na dolžnikovo stanovanje, odlog izvršbe na predlog dolžnika, določitev drugega izvršilnega sredstva po uradni dolžnosti, uporaba cenitve nepremičnine iz drugega postopka, spletne dražbe nepremičnin …).

6. Zavarovanje terjatev – čezmejna zamrznitev bančnih računov (uporaba določb postopka o začasnih odredbah, pristojnost za izdajo naloga za zamrznitev bančnih računov, pristojnost za pridobivanje informacij po 14. členu Uredbe 655/2014/EU, preklic naloga za zamrznitev ali ustavitev njegovega izvrševanja, pristojnost za izvršitev tujega naloga za zamrznitev, izvršitev naloga za zamrznitev in pristojnost za odločitev o pravnih sredstvih).

7. Spremembe pri ureditvi izvršiteljev.

Predavateljica

Dida Volk, sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani

Kotizacija in plačilo

164,00 € brez DDV (seminar s knjigo). Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400270318. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.