Varno in zdravo na dogodke

Akademija javnih naročil

Datum: 3. 4. 2024, 9.00–14.00
Datum: 4. 4. 2024, 9.00–14.00
Datum: 9. 4. 2024, 9.00–14.00
Datum: 10. 4. 2024, 9.00–14.00
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska c. 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila - izobraževalni program - Akademija
Organizator: Uradni list RS v sodelovanju s Prenos znanja, Maja Prebil, s.p. in Maja Koršič Potočnik, s.p.
Kotizacija: 1.976,00 € brez DDV

Nov dinamičen izobraževalni program, s katerim boste spremenili svoje znanje in povečali spretnosti pri izvajanju javnih naročil.

 

Javna naročila so področje prava, ki je prepleteno z različnimi pravnimi pravili, ki jih nenehno dopolnjuje praksa Državne revizijske komisije oziroma Sodišča EU. Dobro poznavanje pravil javnega naročanja, aktualne prakse ter vseh novosti na tem področju je ključno za uspešno izvajanje postopkov javnega naročanja oziroma za uspešno nastopanje v postopkih javnega naročanja.

AKADEMIJA JAVNIH NAROČIL je dinamični izobraževalni program, ki združuje različne oblike učenja. Učenje z razumevanjem je glavna posebnost AKADEMIJE JAVNIH NAROČIL. Ne le učenje s poslušanjem, ampak tudi učenje z reševanjem problemov in dejanskim pridobivanjem znanja na primerih iz prakse.

Drugače kot pri drugih izobraževanjih s področja javnih naročil bodo udeleženci v AKADEMIJI JAVNIH NAROČIL svoje znanje spreminjali s poslušanjem predavanj v živo, s prebiranjem gradiva, ki ga bodo prejeli na izobraževanju (angl. case study), z reševanjem konkretnih nalog ter z izmenjavanjem mnenj in izkušenj, in to vse pod stalnim vodenjem strokovno usposobljenega MODERATORJA, ki bo prisoten ves čas izobraževanja.

Predavatelji, ki sodelujejo v okviru AKADEMIJE JAVNIH NAROČIL, so strokovnjaki na področju javnih naročil, gospodarskega prava ter civilnega prava in se s pravom javnih naročil ukvarjajo v različnih vlogah (kot profesorji, javni funkcionarji oz. javni uslužbenci, pravni svetovalci, sodniki, odvetniki). Moderator bo skrbel, da predavatelji na razumljiv način podajajo učno snov, jo podkrepijo z aktualno prakso Državne revizijske komisije ter zadnjimi primeri iz prakse in argumentirano predstavijo svoje poglede na posamezne institute.

AKADEMIJO JAVNIH NAROČIL smo zasnovali s ciljem, da udeleženci pridobijo znanje, s katerim bodo spremenili način razmišljanja pri soočanju z izzivi na področju javnih naročil ter precej izboljšali svoje ravnanje v praksi, in sicer s trajnim učinkom.

Program

Izobraževanje smo razdelili v 4 module, saj je vsak modul zaključena celota, medsebojno pa se povezujejo.

1. Modul: ZNANJA, POTREBNA PRED ZAČETKOM JAVNEGA NAROČANJA

Uspešen zaključek postopka javnega naročanja je večinoma odvisen od uspešnega začetka javnega naročanja. V okviru 1. modula bomo podrobneje spoznali možnosti, ki jih ima naročnik pred začetkom javnega naročanja in mu pomagajo pri uspešni izvedbi javnega naročila, ter pravice in dolžnosti gospodarskih subjektov – bodočih ponudnikov v tej fazi. Seznanili se bomo z obveznimi ravnanji naročnikov ter s tem, kako naj se pripravijo gospodarski subjekti, ki želijo biti uspešni pri oddaji ponudb. Analizirali bomo mite, ki so se oblikovali v pravu javnih naročil, in ugotovili, ali so ti resnični.

Način izvedbe:

 • predavanje 
 • ogled video posnetka
 • gradivo
 • učenje na primeru
A. predavanje 
   
9.00 - 11.00

OSNOVE O JAVNEM NAROČANJU

 • kaj so javna naročila
 • kateri predpisi urejajo JN
 • kakšna je hierarhija med različnimi predpisi, ki urejajo JN
 • kateri predpisi so povezani z JN
 • katera so načela JN in kako jih uporabljamo v praksi
 • kategorije naročnikov in kakšne posebnosti so povezane z njimi
 • vrste javnih naročil
 • tipi pogodbe, ki se sklepajo na podlagi različnih vrst javnih naročil
 • izjeme, za katere se JN ne izvajajo
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.00

PRIPRAVA NA IZVEDBO JN

 • kaj je strokovni dialog
 • kdaj se lahko izvaja strokovni dialog
 • kako se izvaja strokovni dialog
 • prednosti in pomanjkljivosti strokovnega dialoga za udeležene gospodarske subjekte
 • primeri pozitivnih učinkov strokovnega dialoga za naročnike
12.00 - 13.00 

OCENJENA VREDNOST

 • pojem in namen ocenjene vrednosti
 • pojem razpoložljivih sredstev
 • način določitve OV po posamezni vrsti javnega naročila ter pri specifičnih javnih naročilih
 • praktični primeri v zvezi z določanjem ocenjene vrednosti
 • vse o drobljenju ter njegove posledice
 • največje zmote, povezane z ocenjeno vrednostjo
13.00 - 14.00

PRIMER IZ PRAKSE

Analiza primera iz prakse s poudarkom na drobljenju javnih naročil

B. ogled video posnetka, ki poglobljeno razloži dileme, povezane z ocenjeno vrednostjo ter razpoložljivimi sredstvi
PRIPRAVA NA NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA:
C. ogled video posnetka:

Sklopi

D. domača naloga:

Prebrati gradivo: 1. O okvirnem sporazumu

2. Modul: ZNANJA, POTREBNA ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA TER NJENO PRAVILNO IZPOLNITVIJO

Faza priprave dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jo v praksi imenujemo tudi razpisna dokumentacija, je za naročnika najpomembnejša faza, saj v tej fazi določi zahteve in pogoje, na podlagi katerih bo izbral ponudnika, ki bo zanj izvajal predmet javnega naročila. Hkrati pa je to del javnega naročila, ki je zelo pomemben tudi za ponudnike, saj zaznamuje njihove nadaljnje možnosti pridobitve javnonaročniškega posla. V okviru 2. modula bomo spoznali, katere elemente bi morala vsebovati dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, da naročnik pridobi blago oz. izvajalca, ki ga potrebuje, ter v katerih primerih imajo ponudniki možnost, da zahtevajo spremembo ali razveljavitev razpisne dokumentacije.

Način izvedbe:

 • predavanje 
 • ogled video posnetka
 • gradivo
 • delo na primeru
A. predavanje 
   
9.00 - 9.30

VPRAŠANJA IZ PRVEGA MODULA TER POGOVOR O VIDEO POSNETKIH

9.30 - 11.00

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA, DA NAROČNIK ZADOVOLJI SVOJE POTREBE IN DA NISO KRŠENE PRAVICE PONUDNIKOV

 • kaj so tehnične specifikacije
 • kako pripravimo tehnične specifikacije
 • kaj so razlogi za izključitev
 • kateri so razlogi za izključitev
 • kako lahko ponudniki učinkovito uporabijo institut popravnega mehanizma
 • kaj so pogoji za sodelovanje
 • kateri so pogoji za sodelovanje
 • relevantna praksa Državne revizijske komisije v zvezi s pogoji, razlogi za izključitev ter popravnim mehanizmom
11.00 - 11.30 Odmor s prigrizkom
11.30 - 12.00

SKLICEVANJE NA ZMOGLJIVOSTI DRUGEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

 • kdaj se lahko ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta
 • posebnosti pri sklicevanju na zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta
 • relevantna praksa Državne revizijske komisije in kako jo lahko deležniki najučinkoviteje uporabijo
12.00 - 13.00

POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA

 • zakaj je koristno, da ponudniki in naročniki poznajo postopke javnega naročanja
 • katere vrste postopkov pozna ZJN-3 in zakaj jih je toliko
 • kdaj se lahko izvaja posamezni postopek
 • kaj so posebnosti posameznih postopkov
 • kakšna so praktična priporočila za naročnike in ponudnike v zvezi z različnimi postopki
13.00 - 14.00

PRIMER IZ PRAKSE

Analiza (ne)zakonitosti pogojev iz prakse (referenčni pogoj, kadrovski pogoj)

B. ogled video posnetka:

Merilo za izbor

C. domača naloga:

Prebrati gradivo: 2. Praksa Dkom v zvezi s tehničnimi specifikacijami in pogoji za sodelovanje

3. Modul: ZNANJA, POTREBNA ZA PREGLED IN OCENJEVANJE TER ODDAJO PONUDB

Faza pregleda in ocenjevanja ponudb je faza, v kateri se pokaže, ali je naročnik uspešno pripravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in so ponudniki oddali dopustno ponudbo. V okviru 3. modula bomo spoznali načine, kako naročnik pregleduje ponudbe ter na kaj mora biti zlasti pozoren. V 3. modulu bomo obravnavali tudi sprejem odločitve o (ne)oddaji javnega naročila in ugotovili, kakšna bi morala biti odločitev.

Način izvedbe:

 • predavanje 
 • ogled video posnetka
 • gradivo
 • delo na primeru
A. predavanje 
   
8.30 - 9.00

VPRAŠANJA IZ DRUGEGA MODULA IN VIDEO POSNETKA

9.00 - 9.30

FINANČNA ZAVAROVANJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

 • katera finančna zavarovanja poznamo

 • omejitve, ki jih določa Uredba o finančnem zavarovanju v postopkih javnega naročanja

 • posebnosti posameznih finančnih zavarovanj s poudarkom na prednostih in slabosti posameznega finančnega zavarovanja

 9.30 - 11.00

PREGLEDOVANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

 • čemu je namenjeno pregledovanje ponudb

 •  na kaj mora naročnik paziti pri pregledovanju ponudb

 •  kdaj se lahko ponudba dopolnjuje oz. pojasnjuje

 •  kako se izvede dopolnjevanje ponudb

 •  katerih delov ponudb ni dovoljeno dopolnjevati

 • ali lahko ponudniki po oddaji ponudbe še karkoli spremenijo, če ugotovijo napako

11.00 - 11.30 Odmor s prigrizkom
11.30 - 13.00

ODLOČITEV V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

 • kakšne odločitve v zvezi z javnim naročilom lahko sprejme naročnik
 • kdaj lahko naročnik sprejme odločitev v zvezi z javnim naročilom
 • kaj mora vsebovati odločitev
 • kakšne so možnosti ponudnikov po sprejemu odločitve
 • kakšne so možnosti popravkov na strani naročnika po sprejemu odločitev
13.00 - 14.00

PRIMER IZ PRAKSE

Analiza napak v ponudbenem predračunu ter možnosti, ki so na voljo naročniku ter ponudniku

B. ogled video posnetka:

Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila

C. domača naloga:

Prebrati gradivo: 3. Praksa Dkom v zvezi s standardom obrazloženosti

4. Modul: ZNANJA, POTREBNA MED IZVAJANJEM POGODBE IN V ZVEZI Z NJENIM SPREMINJANJEM

Faza izvajanja in spreminjanja pogodbe ni faza, ki bi bila neposredno povezana z Zakonom o javnem naročanju, saj je to faza, v kateri ima naročnik že sklenjeno pogodbo in se zanjo uporabljajo pravila obligacijskega prava. V okviru 4. modula bomo zato spoznali relevantna pravila obligacijskega prava, ki bi jih moral upoštevati naročnik oz. izbrani ponudnik pri posameznem tipu pogodbe. V okviru tega modula pa bomo podrobneje analizirali tudi 95. člen ZJN-3, s katerim zakonodajalec posega v pogodbeno fazo in omejuje javnega naročnika pri spreminjanju pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Način izvedbe:

 • predavanje 
 • ogled video posnetkov
 • gradivo z relevantno prakso
A. predavanje 
   
9.00 - 9.30

VPRAŠANJA IZ TRETJEGA MODULA IN VIDEO POSNETKOV (moderator)

9.30 - 10.30

POSTOPEK PRAVNEGA VARSTVA

 • roki v postopku pravnega varstva

 • vsa relevantna dejstva o predrevizijskem postopku in revizijskem postopku

10.30 - 11.00

PREKRŠKI NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA

 • kateri so prekrški po ZJN-3

 • temeljne značilnosti prekrškovnega postopka

 • kdo je odgovorna oseba

11.00 - 11.30 Odmor s prigrizkom
11.30 - 12.30

 SKLENITEV POGODBE

 • kdaj lahko naročnik sklene pogodbo
 • kdaj lahko naročnik odstopi od sklenitve pogodbe
 • na kaj je vezan pri sklenitvi pogodbe
 • kakšne so možnosti ponudnikov v zvezi s sklenitvijo pogodbe
12.30 - 13.30

SPREMEMBA POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

 • kdaj lahko naročnik spremeni pogodbo

 • na kaj mora naročnik paziti pri spremembi pogodbe

 • kako naročnik spremeni pogodbo

 • kako naj ravna ponudnik, če naročnik ne želi spremeniti pogodbe

13.00 - 14.00

RAZPRAVA IN ODPRTA VPRAŠANJA

B. ogled video posnetka:

Vse o razpoložljivih sredstvih v povezavi s povišanjem cen

C. domača naloga:

Prebrati gradivo: 3. Temeljne značilnosti prodajne, podjemne in gradbene pogodbe

PREVERJANJE ZNANJA

Zaključni preizkus znanja (elektronsko) in ustni zagovor. 

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo potrdilo o uspešno zaključenem programu Akademije javnih naročil in podpisno značko za izkazovanje usposobljenosti.

 • 12. 4. – pisni izpit
 • 17. 4. – ustni zagovor 

Ugodnost

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti