100 vprašanj in odgovorov s področja javnih naročil

Datum: 25. 5. 2020, 8.30–15.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 315,62 € brez DDV.

O dogodku

Javna naročila so področje, na katerem se udeležencem, ki sodelujejo bodisi na strani naročnikov bodisi na strani ponudnikov, zastavljajo številna vprašanja.

Strokovnjakinji s področja javnih naročil, odvetnica Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. in Milena Basta Trnik iz družbe BONORUM d. o. o. bosta na seminarju podali odgovore na 100 vprašanj s področja javnih naročil.

Tako bosta odgovorili med drugim na naslednja vprašanja:

 • Kako razdeliti predmet javnega naročila na sklope?
 • Kaj narediti s pomanjkljivo izpolnjenim obrazcem ESPD?
 • V kolikšnem obsegu je dopustno dopolnjevati ponudbo?
 • Ali je v fazi po oddaji ponudbe mogoče zamenjati podizvajalca, če ta ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje?
 • Ali lahko za ponudnika elektronsko podpiše obrazec ESPD drug subjekt (druga pravna ali fizična oseba)?
 • Ali mora biti fizična oseba, ki izvaja del predmeta naročila in ni zaposlena pri ponudniku, priglašena kot partner ali podizvajalec?
 • Kolikšen del predmeta se lahko poveri v podizvajanje?
 • Ali je fizična oseba tudi ponudnik?
 • Kako naj fizična oseba izkaže izpolnjevanje pogojev?
 • Kdaj je nejasnost razpisne dokumentacije res mogoče pripisati v prid ponudnikom?
 • Kdaj mora naročnik preverjati dopustnost vseh ponudb in ne samo ekonomsko najugodnejšo ponudbo?
 • Kako naj naročnik pravilno določi merilo za izbor?
 • Kaj ne more biti merilo za izbor?
 • Ali lahko naročnik zahteva lastništvo opreme?
 • Ali lahko naročnik zahteva, da ima ponudnik zaposlen kader?
 • Kdaj je lahko fluktuacija delavcev merilo za izbor?
 • Ali je lahko višina poprečne plače merilo za izbor?
 • Kako naj potekajo pogajanja, če je končno ponudbo treba oddati v elektronski obliki?
 • Ali je mogoče podizvajalca zamenjati v fazi izvedbe pogodbe?
 • Kdaj mora naročnik preverjati izpolnjevanje pogojev za novo priglašenega podizvajalca?
 • Ali je dopustno, da ponudnik izrazi, da ne nastopa s podizvajalci, nato pa jih v fazi izvedbe priglasi?
 • Kolikšna je dopustna višina zavarovanja?
 • Ali lahko naročnik zahteva samo bančno garancijo in ne dopusti predložitve kavcijskega zavarovanja?
 • Kaj storiti, če neizbrani ponudnik preko ZDIJZ ugotovi, da ponudnik ne ponuja predmeta naročila po cenah na enoto mere, danih v ponudbi?
 • Na kateri dan se preverja stanje nekaznovanosti?
 • Kaj storiti, če sistem za elektronsko oddajo ponudbe ne deluje in ni mogoče oddati ponudbe?
 • Kako se izvaja vpogled v ponudbo in koliko je vpogled v ponudbo omejen?
 • Kaj je lahko merilo za izbor?
 • Kako je s sklicevanjem na reference drugih subjektov?
 • Kako ravnati z udeležbo subjektov (partner/podizvajalec) v primeru sklicevanja na reference?
 • Kaj pomeni uveljavitev novele ZJN-3A v praksi?
 • Kdaj se lahko sklepajo aneksi brez izvedbe javnega naročila?
 • Kaj pomeni standard obrazloženosti odločitve o oddaji javnega naročila?
 • Kaj lahko naročnik stori v obdobju mirovanja?

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10. 30 Vprašanja, ki se nanašajo na fazo pred oddajo ponudbe

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.30 Vprašanja, ki se nanašajo na fazo po oddaji ponudbe do sprejema odločitve

12.30–13.00 Odmor s prigrizkom

13.00–14.30 Vprašanja, ki se nanašajo na pravno varstvo v postopkih javnega naročanja in pogodbeno fazo

14.30–15.15 Vprašanja, ki se nanašajo na prekrške

15.15–15.30 Vprašanja udeležencev in razprava

Predavateljici

Milena Basta Trtnik, BONORUM d.o.o.

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica družbe BONORUM d.o.o. je strokovnjakinja s področja javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva ter poslovanja subjektov javnega prava. Do leta 2013 je bila je zaposlena v javni upravi, med drugim je bila   dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji. Je avtorica več strokovnih člankov, soavtorica ZJN-3 s komentarjem, ki je izšel pri Uradnem listu RS in izkušena predavateljica.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
 • 15-odstotni popust za naročnike storitve UL info tok

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.