Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji

Dodatna kvalifikacija

Z dodatno poklicno kvalifikacijo boste dopolnili usposobljenost na določenem strokovnem področju.

Dodatna poklicna kvalifikacija poteka po javno veljavnih formalnih izobraževalnih/študijskih programih. Vključuje premišljeno izbrane tematike in sodobne tehnološke pristope, ki sledijo trendom in zahtevam trga na področju javnih naročil v Sloveniji.

Na strokovnem usposabljanju boste podrobno spoznali:

 • celotno delovanje javnih naročil od uvoda do predpriprave in projektnega vodenja,
 • uporabo informacijskega portala za oddajo javnih naročil,
 • obvezno dokumentacijo v postopkih javnih naročil,
 • dopustno dopolnjevanje ponudb,
 • celoten sistem pravnega varstva in spremembe v pogodbah. Naučili se boste, kako pravilno izpeljati celoten proces javnega naročanja, kako ga optimizirati ter kako odpravljati najpogostejše napake.

Po zaključenem 35-urnem programu kandidati lahko pristopite k izpitu, če ste izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih.

Način zaključnega preverjanja znanja:

 • pisno preverjanja znanja – elektronsko
 • ustni zagovor pred tričlansko komisijo

Za ocenjevanje in preverjanje doseganja učnih izidov programa je odgovorna tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom določi izvajalec usposabljanja.

Kaj pridobite z dodatno kvalifikacijo:

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmete potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Za vse imetnike potrdila bomo pripravili tudi podpisno značko, ki jo boste lahko uporabljali v vaših podpisih, CV-ju in drugih osebnih predstavitvah kot izkazovanje usposobljenosti.

 

Pogoji za vključitev na dodatno kvalifikacijo:

 • dokončana najmanj srednja strokovna izobrazba
 • v zadnjih treh letih osebi ni bila pravnomočno izrečena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja
Izjava o nekzanovanostiIzjava o nekaznovanosti [PDF | 181 Kb]

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanja
 • vaje pod strokovnim vodstvom predavatelja
 • delavnice

 

 
Pridobite si pregled nad celotnim postopkom javnega naročanja, osvežite in nadgradite svoje znanje in postanite suvereni strokovnjaki.

Preberite mnenja o usposabljanju že priznanih strokovnjakov za oddajo javnih naročil.

Preberite si tudi
PravilnikPravilnik [PDF | 269 Kb]
 
Priporočena literatura
Priročnik za uporabo JN v praksi
ZJN-3 s komentarjem
ZJN-3 z uvodnimi pojasnili
Obligacijski zakonik
Preverite termine dodatnih kvalifikacij