Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3601. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023, stran 11089.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 26. redni seji dne 9. 11. 2022 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2023 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2023 v €
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.317.461 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.233.854 
70
DAVČNI PRIHODKI 
9.208.483 
700 Davki na dohodek in dobiček
8.371.108 
703 Davki na premoženje
620.350 
704 Domači davki na blago in storitve
217.025 
706 Drugi davki
– 
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.025.371 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
682.192 
711 Takse in pristojbine
14.000 
712 Globe in druge denarne kazni
23.000 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.500 
714 Drugi nedavčni prihodki
304.679 
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
966.981 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
513.981 
721 Prihodki od prodaje zalog
– 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
453.000 
73
PREJETE DONACIJE
– 
730 Prejete donacije iz domačih virov
– 
731 Prejete donacije iz tujine
– 
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.116.626 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.093.126 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
23.500 
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
– 
782 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij 
– 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.717.911 
40
TEKOČI ODHODKI
3.536.386 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
961.750 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
154.885 
402 Izdatki za blago in storitve
2.171.951 
403 Plačila domačih obresti
37.800 
409 Rezerve
210.000 
41
TEKOČI TRANSFERI
4.384.772 
410 Subvencije
104.500 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.718.600 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
283.995 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.277.677 
414 Tekoči transferi v tujino
 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.444.372 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.444.372 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
352.381 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
220.000 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
132.381 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
599.550
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
– 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
– 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
– 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
440 Dana posojila
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
– 
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
– 
50
ZADOLŽEVANJE
– 
500 Domače zadolževanje
– 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
723.937 
55
ODPLAČILA DOLGA
723.937 
550 Odplačila domačega dolga
723.937 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–124.387 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–723.937 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–599.550 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
135.000 
9009 Splošni sklad za drugo
135.000 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance, in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora bita za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki iz naslova požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom;
2. prihodki ožjih delov občine;
3. prihodki od najemnin za komunalno javno infrastrukturo;
4. komunalni prispevki in doplačila občanov;
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
6. koncesijska dajatev za upravljanje državnih gozdov za posekan in prodan les (za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture);
7. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest;
8. turistična taksa;
9. kupnine in najemnine od občinskega stvarnega premoženja;
10. prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo za namen, določen v pogodbi;
11. in ostali namenski prihodki po zakonu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ni omejeno. O prerazporeditvah pravic porabe med različnimi PU in različnimi področji proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika, kjer je treba sredstva povečati, ob soglasju neposrednega uporabnika, kjer se sredstva znižujejo.
Za krajevne skupnosti o tem odloča svet ali predsednik sveta krajevne skupnosti, če je tako določeno v statutu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe posamezne naloge oziroma projekta. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka, če se sredstva na tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik Občina Šmarje pri Jelšah lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Prav tako lahko občina prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno investicijsko nalogo, če je za to nalogo že odprta postavka v proračunu tekočega leta in je naloga predvidena v NRP.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika Občine Šmarje pri Jelšah za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2024 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje NRP) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti (oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta, če je tako določeno v statutu). Uvrstitev novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in spremembe vrednosti projektov, višje od 20 % izhodiščne vrednosti, mora potrditi občinski svet.
Ne glede na določila v prejšnjem odstavku lahko župan spreminja vrednost posameznega projekta do višine 5.000 € ne glede na izhodiščno vrednost projekta. V načrt razvojnih programov lahko župan uvrsti tudi nove projekte z izhodiščno vrednostjo do 10.000 €, in sicer na predlog proračunskega uporabnika, če ta zagotovi sredstva v proračunu s prerazporeditvami pravic.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo četrtega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, župan uvrsti v načrt razvojnih programov v po uveljavitvi proračuna s prerazporeditvami brez omejitev.
8. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena tudi splošna proračunska rezervacija v višini 80.000 € kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
9. člen 
(proračunska rezerva) 
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2023 oblikujejo v višini 130.000 € in se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF (odprava posledic naravnih nesreč) odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000 €.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina Šmarje pri Jelšah se v letu 2023 ne bo dolgoročno zadolžila.
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina v letu 2023 poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah, ne bo dajala.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo do skupne višine 60.000 €, s soglasjem občine. O dajanju soglasij o zadolževanju odloča občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2023 ne bodo izdajali poroštev.
13. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2023 ne bo zadolževala.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0257/2022-6
Šmarje pri Jelšah, dne 9. novembra 2022
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost