Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3585. Sklep o določitvi družbene infrastrukture na področju zdravstva, socialnega varstva in civilne zaščite v Mestni občini Koper, stran 11056.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o določitvi družbene infrastrukture na področju zdravstva, socialnega varstva in civilne zaščite v Mestni občini Koper 
Št. 478-406/2022
Koper, dne 4. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 6. oktobra 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
o določitvi družbene infrastrukture na področju zdravstva, socialnega varstva in civilne zaščite v Mestni občini Koper 
I. 
Na območju Mestne občine Koper se določijo kot družbena infrastruktura na področju zdravstva, socialnega varstva in civilne zaščite naslednje nepremičnine, ki so namenjene opravljanju teh dejavnosti:
Št.
Naziv
Ulica, hišna številka
Št. k.o.
k.o.
Parcelna številka
ID stavbe / Opombe
1
Zdravstveni dom Koper
Dellavallejeva 3
2605
Koper
153/6
 
2605
Koper
154/6
 
 
2605
Koper
154/7
 
 
2605
Koper
154/5
 
 
2605
Koper
147/6
 
 
2605
Koper
153/4
Enota na Ljubljanski cesti
Ljubljanska cesta 6a
2605
Koper
1470/9
Del parcele, glej prilogo 1
Enota Olmo 
Cesta na Markovec 1
2606
Semedela
del stavbe 2606-929-25
2
Gasilska brigada Koper
Ljubljanska cesta 6a
2605
Koper
1470/9
Del parcele, glej prilogo 1
3
Obalne lekarne Koper
Kidričeva ulica 2
2605
Koper
del stavbe 2605-101-1
4
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre
Mirenska ulica 2a
2605
Koper
352/2
 
Vergerijev trg 3
2605
Koper
147/1
 
 
2605
Koper
147/3
5
Gerontološki center
Dolinska cesta 58a
2606
Semedela
1461/8
6
Dnevni center za otroke in mladostnike Koper – PetKA
Gregorčičeva ulica 6
2605
Koper
1168
II. 
Družbena infrastruktura na področju zdravstva, socialnega varstva in civilne zaščite postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin iz I. točke tega sklepa ter oprema v teh nepremičninah, ki služijo izvajanju dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo dobrine na področju zdravstva, socialnega varstva in civilne zaščite.
III. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 111/13).
IV. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-406/2022
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L’ A T T O  D I  D E L I B E R A 
sulla determinazione dell’infrastruttura sociale nel settore della sanità, dell’assistenza sociale e della protezione civile nel Comune città di Capodistria 
Prot. n. 478-406/2022
Capodistria, 4 novembre 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 3 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 199/21) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 6 ottobre 2022 approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sulla determinazione dell’infrastruttura sociale nel settore della sanità, dell’assistenza sociale e della protezione civile nel Comune città di Capodistria 
Nell’area del Comune città di Capodistria si determinano quale infrastruttura sociale nel settore della sanità, dell’assistenza sociale e della protezione civile i seguenti immobili, dedicati all’attuazione di dette attività:
N.
Denominazione
Via, numero civico
N. C.c.
C.c.
Particella catastale
Codice ID dell’edificio/Note
1
Casa della sanità di Capodistria
Via Luciano Dellavalle n. 3
2605
Capodistria
153/6
 
2605
Capodistria
154/6
 
 
2605
Capodistria
154/7
 
 
2605
Capodistria
154/5
 
 
2605
Capodistria
147/6
 
 
2605
Capodistria
153/4
 
Unità in Strada di Ljubljana
Strada di Ljubljana n. 6/a
2605
Capodistria
1470/9
Parte della particella, vedi allegato 1
Unità di Olmo 
Strada di Monte Marco n. 1
2606
Semedella
parte dell’edificio n. 2606-929-25
2
Vigili del fuoco di Capodistria
Strada di Ljubljana n. 6/a
2605
Capodistria
1470/9
Parte della particella, vedi allegato 1
3
Famracie costiere Capodistria
Via Boris Kidrič n. 2
2605
Capodistria
parte dell’edificio n. 2605-101-1
4
Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori dell’Istria
Via Miren n. 2/a
2605
Capodistria
352/2
 
Piazzale Pier Paolo Vergerio n. 3
2605
Capodistria
147/1
 
 
2605
Capodistria
147/3
5
Centro gerontologico
Strada della valle n. 58/a
2606
Semedella
1461/8
6
Centro diurno per bambini e giovani di Capodistria – PetKA
Via Simon Gregorčič n. 6
2605
Capodistria
1168
II 
Gli immobili ovv. parti degli immobili di cui al punto I del presente atto di Delibera e le attrezzature relative a detti immobili, dedicati all’attuazione dell’attività nel settore della sanità, dell’assistenza sociale e della protezione civile, diventano infrastruttura pubblica sociale nel settore della sanità, dell’assistenza sociale e della protezione civile.
III 
Il giorno dell’entrata in vigore del presente atto di Delibera, cessa il vigore all’atto di Delibera sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica nel settore della sanità e dell’assistenza sociale (Gazzetta Ufficiale della RS n. 111/13).
IV 
Il presente atto di Delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 478-406/2022
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost