Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3583. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Koper, stran 11037.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Koper 
Št. 478-407/2022
Koper, dne 4. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 6. oktobra 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Koper 
I. 
Na območju Mestne občine Koper se določijo kot javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine, ki so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:
Št.
Naziv
Ulica, 
hišna številka
Št. 
k.o.
k.o.
Parcelna 
številka
ID stavbe / Opombe
1
Gledališče Koper
Verdijeva 3, Koper
2605
Koper
98
 
2
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Trg Brolo 1, Koper
2605
Koper
151/2
Knjižnica Semedela
Tomšičeva ulica 6, Koper
2606
Semedela
del stavbe 2606-126-7
 
Mladinska knjižnica
Verdijeva ulica 2, Koper
2605
Koper
145/2
Knjižnica Markovec
Bernetičeva ulica 2, Koper
2606
Semedela
del stavbe 2606-5360-1
Knjižnica na Čevljarski ulici
Čevljarska 22, Koper
2605
Koper
del stavbe 2605-748-3
2605
Koper
del stavbe 2605-748-4
3
Pokrajinski muzej Koper
Kidričeva 19, Koper
2605
Koper
757
 
 
 
2605
Koper
758
 
 
 
2605
Koper
780/2
 
 
 
2605
Koper
779/4
 
 
2605
Koper
760/1
 
 
2605
Koper
759
 
Etnološka zbirka
Gramscijev trg 4, Koper
2605
Koper
434
 
2605
Koper
435
2605
Koper
436/4
4
Obalne galerije
Titov trg 1, Koper
2605
Koper
145/3
 
Galerija Meduza
Čevljarska ulica 34, Koper
2605
Koper
del stavbe 2605-1270-1
5
Glasbena šola Koper
Gallusova 2, Koper
2605
Koper
646
2605
Koper
647/4
del parcele, glej prilogo 1
6
Skladišče soli pri Izolskih vratih Libertas
Kopališko nabrežje, Koper
2605
Koper
139/2
7
Zavod za mladino, kulturo in turizem
 
CMK
Gregorčičeva ulica 4, Koper
2605
Koper
del stavbe 2605-863-1
 
 
 
2605
Koper
1165/3
 
 
 
2605
Koper
1169/1
Pretorska palača
Titov trg 3, Koper
2605
Koper
730/1
del parcele, glej prilogo 2
 
2605
Koper
1381/6
 
2605
Koper
1386/2
 
Zvonik
Titov trg, Koper
2605
Koper
643
 
Taverna
Pristaniška ulica 1, Koper
2605
Koper
838
 
 
 
2605
Koper
839
 
Dvorana Sv. Frančiška
Martinčev trg, Koper
2605
Koper
368
Mestno obzidje
2605
Koper
13/3
2605
Koper
13/4
2605
Koper
14
2605
Koper
15/1
2605
Koper
16
2605
Koper
20
2605
Koper
140
2605
Koper
141
II. 
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin iz I. točke tega sklepa ter oprema v teh nepremičninah, ki služi izvajanju dejavnosti na področju kulture.
III. 
Nepremičnine v lasti Mestne občine Koper iz I. točke tega sklepa, ki z dnem sprejema tega sklepa v zemljiški knjigi nimajo statusa javna kulturna infrastruktura, se zaznamba javna kulturna infrastruktura zaznamuje po predpisanem postopku. Nepremičnine iz I. točke tega sklepa, pri katerih je zaznamba javna kulturna infrastruktura že vpisana v zemljiški knjigi, le-tega ohranijo.
Zemljišče, objekt ali njegov del, ki ima pridobljen status javne kulturne infrastrukture, mora njegov lastnik ali upravljavec vzdrževati v stanju, ki omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom.
IV. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 111/13, 18/14).
V. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-407/2022
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O    L ’ A T T O   D I   D E L I B E R A
sulla determinazione dell'infrastruttura pubblica nel settore della cultura nel Comune città di Capodistria 
Prot. n. 478-407/2022
Capodistria, 4 novembre 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 70 della Legge sulla realizzazione dell’interesse pubblico per la cultura (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 77/07 – testo consolidato ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – Sigla: ZNOrg, 3/22 – Sigla: ZDeb e 105/22 – Sigla: ZZNŠPP), dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 3 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 199/21) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 6 ottobre 2022, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sulla determinazione dell'infrastruttura pubblica nel settore della cultura nel Comune città di Capodistria 
Nell’area del Comune città di Capodistria si determinano quale infrastruttura pubblica nel settore della cultura i seguenti immobili, dedicati all’attuazione dell’attività culturale:
N.
Denominazione
Via, 
numero civico
N. 
C.c.
C.c.
P. c.
Codice ID dell’edificio / Note
1
Teatro di Capodistria
Via Giuseppe Verdi n. 3, Capodistria
2605
Capodistria
98
 
2
Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria
Piazza Brolo n. 1, Capodistria
2605
Capodistria
151/2
Biblioteca di Semedella
Via Tone Tomšič n. 6, Capodistria
2606
Semedella
parte dell’edificio 2606-126-7
 
Biblioteca dei ragazzi
Via Giuseppe Verdi n. 2, Capodistria
2605
Capodistria
145/2
Biblioteca di Monte Marco
Via Rudolf Bernetič n. 2, Capodistria
2606
Semedella
parte dell’edificio 2606-5360-1
Biblioteca in Calegaria
Calegaria n. 22, Capodistria
2605
Capodistria
parte dell’edificio 2605-748-3
2605
Capodistria
parte dell’edificio 2605-748-4
3
Museo regionale di Capodistria
Via Boris Kidrič n. 19, Capodistria
2605
Capodistria
757
 
 
 
2605
Capodistria
758
 
 
 
2605
Capodistria
780/2
 
 
 
2605
Capodistria
779/4
 
 
2605
Capodistria
760/1
 
 
2605
Capodistria
759
 
Collezione etnologica
Piazzale Antonio Gramsci n. 4, Capodistria
2605
Capodistria
434
 
2605
Capodistria
435
2605
Capodistria
436/4
4
Gallerie costiere
Piazza Tito n. 1, Capodistria
2605
Capodistria
145/3
 
Galleria Medusa
Calegaria n. 34, Capodistria
2605
Capodistria
parte dell’edificio 2605-1270-1
5
Scuola di musica di Capodistria
Via Jacobus Gallus n. 2, Capodistria
2605
Capodistria
646
2605
Capodistria
647/4
parte della particella, vedi allegato 1
6
Magazzino del sale presso la Porta Isolana Libertas
Riva dei Bagni, Capodistria
2605
Capodistria
139/2
7
Ente per i giovani, la cultura e il turismo
 
Centro giovani di Capodistria
Via Simon Gregorčič n. 4, Capodistria
2605
Capodistria
parte dell’edificio 2605-863-1
 
 
 
2605
Capodistria
1165/3
 
 
 
2605
Capodistria
1169/1
Palazzo Pretorio
Piazza Tito n. 3, Capodistria
2605
Capodistria
730/1
parte della particella, vedi allegato 2
 
2605
Capodistria
1381/6
 
2605
Capodistria
1386/2
 
Campanile
Piazza Tito, Capodistria
2605
Capodistria
643
 
Taverna
Via del Porto n. 1, Capodistria
2605
Capodistria
838
 
 
 
2605
Capodistria
839
 
Sala San franceso d’Assisi
Piazza Peter Martinc, Capodistria
2605
Capodistria
368
Mura cittadine
2605
Capodistria
13/3
2605
Capodistria
13/4
2605
Capodistria
14
2605
Capodistria
15/1
2605
Capodistria
16
2605
Capodistria
20
2605
Capodistria
140
2605
Capodistria
141
II 
Gli immobili ovv. parti degli immobili di cui al punto I del presente atto di Delibera e le attrezzature relative a detti immobili, dedicati all’attuazione dell’attività culturale, diventano infrastruttura pubblica nel settore della cultura.
III 
Agli immobili di cui al punto I del presente atto di Delibera, di proprietà del Comune città di Capodistria, che in data dell’approvazione del presente atto di Delibera non hanno lo status di infrastruttura culturale nel libro fondiario, si registra lo status di infrastruttura pubblica culturale nel termine prescritto. Gli immobili di cui al punto I del presente atto di Delibera, che hanno già iscritto lo status di infrastruttura pubblica culturale nel libro fondiario, lo conservano.
Il proprietario o il gestore deve mantenere il terreno, l’edificio o una sua parte, con lo status di infrastruttura pubblica culturale, nella condizione che permette l’utilizzo generale a seconda del suo proposito.
IV 
Il giorno dell’entrata in vigore del presente atto di Delibera, cessa il vigore all’atto di Delibera sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 111/13, 18/14).
Il presente atto di Delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 478-407/2022
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost