Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3582. Odlok o predkupni pravici Občine Kobarid, stran 11036.

  
Na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 28. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Kobarid 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Kobarid (v nadaljnjem besedilu: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za graditev objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območje za dolgoročni razvoj naselij, po tem, ko bo to določeno v OPN.
3. člen 
(1) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(3) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
(4) Pri določitvi zemljišč za obstoječe oziroma bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo tudi zemljišča potrebna za varovalne koridorje, določene z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi predpisi.
(5) Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
4. člen 
(1) Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka.
(2) Lastnik nepremičnine, ki je v območju predkupne pravice, mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico. Vlogi za pridobitev izjave mora prodajalec priložiti ponudbo, na kateri navede katastrsko občino in parcelno številko nepremičnine, ki jo prodaja, višino kupnine za nepremičnino in morebitne druge pogoje v zvezi s prodajo.
(3) Občina se mora o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjaviti v 15 dneh od njenega prejetja. Če občina v izjavi navede, da za predmetno nepremičnino ne uveljavlja predkupne pravice, se v izjavi o zavrnitvi ponudbe navedeta datum prejema ponudbe in ponujena cena, poleg tega se mora tudi opredeliti ali za nakup nepremičnine ni zainteresirana, ali predkupne pravice ne uveljavlja zaradi ponujene cene. Če se občina v danem roku ne izjavi, se šteje, da ponudbe ne sprejema zaradi ponujene cene.
(4) V primeru, da občina predkupne pravice ne uveljavlja, lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena občini.
(5) Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo nepremičnine drugi osebi veže prodajalca še tri mesece po tem, ko je nepremičnino ponudil v odkup, vendar mora po preteku tega roka nepremičnino z enako ali drugačno ceno ponovno najprej ponuditi v odkup občini.
(6) Če občina ne namerava uveljaviti predkupne pravice, se o tem lahko izjavi že v lokacijski informaciji v skladu z 279. členom ZUreP-3, prodajalec pa v treh mesecih od njene izdaje občini ni dolžen dati ponudbe za odkup niti ga v tem roku ne zavezujejo določbe o višini cene pri prodaji drugi osebi.
5. člen 
(1) O uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah odloča župan.
(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka, je nična.
6. člen 
(1) Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
(2) Prav tako se določbe tega predpisa ne uporabljajo, če je predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.
III. PREDHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Druga in četrta alineja 2. člena tega odloka se začneta uporabljati po določitvi ureditvenih območji naselji in območji za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih.
8. člen 
Z dnem uveljavitve preneha veljati Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (Uradni list RS, št. 57/08).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2022
Kobarid, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost