Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3580. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2022, stran 11034.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr., 61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122, 189/20 – ZFRO, 187/21 – ZIPRS2223, 207/21, 44/22 – ZVO-2), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 29. redni seji dne 10. 11. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2022 (Uradni list RS, št. 18/22) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-2 proračuna leta 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.367.012,87
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.977.077,28
70
DAVČNI PRIHODKI
3.935.515,00
700 Davki na dohodek in dobiček
3.280.775,00
703 Davki na premoženje
243.190,00
704 Domači davki na blago in storitve
411.550,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.041.562,28
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
314.506,78
711 Takse in pristojbine
10.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
47.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
614.316,00
714 Drugi nedavčni prihodki
54.639,50
72
KAPITALSKI PRIHODKI
155.000,00
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
60.000,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
10.000,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
85.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.234.935,59
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.684.415,62
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
550.519,97
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.655.652,14
40
TEKOČI ODHODKI
2.560.760,52
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
745.596,97
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
116.592,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.649.871,55
403 Plačila domačih obresti
2.700,00
409 Rezerve
46.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.168.940,47
410 Subvencije
184.342,23
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
931.946,87
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
195.045,03
413 Drugi tekoči domači transferi
857.606,34
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.844.651,15
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.844.651,15
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
81.300,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
33.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
47.800,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–288.639,27
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
200.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
200.000,00
500 Domače zadolževanje
200.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
109.622,56
55
ODPLAČILA DOLGA
109.622,56
550 Odplačila domačega dolga
109.622,56
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–198.261,83
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
90.377,44
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
288.639,27
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
198.261,83
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna za leto 2022 zadolži za 200.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-32/2021
Kobarid, dne 10. novembra 2022
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost