Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

401. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022, stran 1187.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS16/17 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. seji dne 2. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.983.052,47
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
7.080.011,41
70
DAVČNI PRIHODKI
5.774.522,00
700 Davki na dohodek in dobiček
4.525.022,00
703 Davki na premoženje
485.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
764.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.305.489,41
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
783.200,00
711 Takse in pristojbine
15.000,00
712 Denarne kazni
15.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
1.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
491.289,41
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.010.100,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
2.010.100,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije od domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.892.941,06
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.362.929,82
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
4.530.011,24
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.625.052,47
40
TEKOČI ODHODKI
3.516.500,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
559.450,00
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
88.280,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.784.270,00
403 Plačila domačih obresti
5.100,00
409 Rezerve
79.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.189.150,00
410 Subvencije
341.300,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.139.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
262.850,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.445.500,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.774.577,47
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.774.577,47
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
144.825,00
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
70.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
74.825,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.642.000,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
44
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.762.000,00
500 Domače zadolževanje
1.762.000,00
55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
120.000,00
550 Odplačila domačega dolga
120.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
+1.642.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
+1.642.000,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
0
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, ki so določeni s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi za odločanje o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.500 evrov po vlogi, znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:
1. prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom,
2. prihodki turistične takse po 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, določenih v tem zakonu,
3. prihodki krajevnih skupnosti v občini – prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo,
4. prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih potreb,
5. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog,
6. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge,
7. komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastrukture,
8. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporablja za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena. Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2022 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
8. člen 
(proračunska rezerva) 
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 23.700,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 23.700,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 posameznemu dolžniku odpiše dolg v celoti ali delno do višine 500 evrov, vendar odpisani dolg ne sme presegati skupne višine 5.000,00 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška desetih evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.762.000,00 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 evrov.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 250.000 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2022 izdajo poroštva do skupne višine glavnice 50.000 EUR.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2022 zadolži do višine 1.762.000,00 EUR.
13. člen 
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spoštovati Zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in Zakon o izvrševanju proračuna.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in KS morajo biti predhodno zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila s strani finančne službe občinske uprave, finančna služba pa vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS.
Knjigovodska opravila in administrativno-tehnična opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina.
14. člen 
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoženjem KS.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske Toplice v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00058/2020-29
Moravske Toplice, dne 3. februarja 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti