Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

366. Odlok o postopkih in merilih sofinanciranja letnega programa športa v Občini Braslovče, stran 1121.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 in 82/20) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17, 202/20) je Občinski svet Občine Braslovče na 15. redni seji dne 27. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o postopkih in merilih sofinanciranja letnega programa športa v Občini Braslovče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določajo pogoji, postopki in merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Braslovče.
2. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Pravico do sofinanciranja športnih programov lahko pridobijo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in zveze športnih društev, registrirani v RS,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.
Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
3. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Braslovče najmanj eno (1) leto,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini za tekoče leto,
– imajo organizirano vadbo oziroma izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa,
– imajo ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje programov, ki so predmet razpisa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
4. člen 
(zagotavljanje proračunskih sredstev) 
Sredstva za sofinanciranje programov športa v Občini Braslovče se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z Odlokom o proračunu za tekoče leto.
5. člen 
(opredelitev športnih programov in področij) 
V skladu z Nacionalnim programom športa se za uresničevanje javnega interesa v športu iz sredstev občinskega proračuna lahko sofinancirajo naslednje vsebine:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.1.1 Promocijski športni programi 
Mali sonček 
Ciciban planinec 
Zlati sonček 
Naučimo se plavati 
Krpan 
Mladi planinec 
1.1.2 Šolska športna tekmovanja 
1.1.3 Dodatne ure športne dejavnosti v šoli 
Oddelki z dodatno športno ponudbo v OŠ 
Zdrav življenjski slog v OŠ 
1.1.4 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
Obstoječi športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
Pilotski programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
1.1.5 Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.2.1 Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami na regijski in nacionalni ravni 
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.3.1 Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti 
1.3.2 Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni 
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.4.1 Občinske panožne športne šole 
1.4.2 Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
1.5. Kakovostni šport
1.5.1 Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa 
1.6. Vrhunski šport
1.6.1 Programi športnih društev na področju vrhunskega športa 
1.6.2 Zaposlovanje vrhunskih trenerjev 
1.6.3 Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem 
1.6.4 Delovanje olimpijsko univerzitetnega športnega centra 
1.7. Šport invalidov
1.7.1 Občinske športne šole za šport invalidov 
1.7.2 Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez 
1.7.3 Državna prvenstva športa invalidov 
1.7.4 Programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov 
1.8. Športna rekreacija
1.8.1 Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo 
1.8.2 Celoletni ciljni športno rekreativni programi 
1.8.3 Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja 
1.8.4 Množične delavske športne prireditve 
1.8.5 Športna rekreacija na recept 
1.9. Šport starejših
1.9.1 Skupinska gibalna vadba starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem okolju 
1.9.2 Zaposlovanje strokovno izobraženega strokovnega kadra za izvedbo gibalnih programov za starejše 
1.9.3 Športni programi za istočasno športno vadbo razširjene družine 
1.9.4 Športno družabne medgeneracijske prireditve 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2.1. Energetske in športno-tehnološke posodobitve športnih objektov
2.2. Trajnostna ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitve naravnih površin za šport
2.3. Novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za panožne športne centre OKS – ZŠZ
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike 
Spremljanje pripravljenosti športnikov 
Svetovanje pri vključevanju otrok v šport 
3.3. Založništvo v športu
Tiskane strokovne in znanstvene publikacije s področja športa 
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
Ciljno raziskovalni projekti v športu in kineziologiji 
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
Spletni in mobilni servisi v športu 
Razvoj in nakup poslovnih aplikacij za podporo poslovodenju športnih organizacij 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zveze
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
6.1. Športno obnašanje
Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja 
6. člen 
(letni program športa) 
Vsebine/programi, ki se v tekočem letu opredelijo kot javni interes in se financirajo iz sredstev občinskega proračuna, se določijo z letnim programom športa (LPŠ), ki ga sprejme občinski svet.
Poleg programov športa, ki se sofinancirajo v tekočem letu, se z letnim programom športa določi tudi obseg sredstev, potreben za njegovo izvedbo.
Z letnim programom športa se lahko določi tudi prioriteta športnih panog in programov v Občini Braslovče na področju tekmovalnega športa. S prioriteto športnih panog so določene športne panoge, ki jih bo občina posebej podpirala na področju tekmovalnega športa v daljšem časovnem obdobju.
7. člen 
(postopek dodelitve sredstev za sofinanciranja letnega programa športa) 
Postopek dodelitve sredstev izvajalcem letnega programa športa se izvede z javnim razpisom.
Izvajalec razpisa sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), s katerim določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom, in besedilo javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
8. člen 
(objava javnega razpisa) 
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način. Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
– naziv in sedež izvajalca razpisa;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril;
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum in način odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
9. člen 
(vodenje postopka) 
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa opravi pregled formalne popolnosti vlog.
Komisija vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, pozove k dopolnitvi. Vloge vlagateljev, ki niso bile dopolnjene v roku, se zavržejo.
Formalno popolne vloge komisija ovrednoti na osnovi veljavnih meril in pripravi predlog sofinanciranja letnega programa športa po športnih programih in izvajalcih.
Predlog sofinanciranja se predloži občinski upravi Občine Braslovče, ki vlagateljem izda odločbo.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje.
O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od dneva prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna.
10. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Z vsakim izvajalcem, ki so mu bila odobrena sredstva, Občina Braslovče sklene pogodbo, v kateri so opredeljeni vsebina in obseg izbranih programov, čas realizacije programa, višina sofinanciranja, način nadzora nad izvajanjem programa in porabo proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi vloženih zahtevkov po izvedbi programa, iz katerega je razvidna poraba sredstev za posamezni program.
11. člen 
(začasno financiranje) 
Do sklenitve pogodb o sofinanciranju letnega programa športa se lahko določena področja športa začasno financirajo, s sklenitvijo pogodbe o začasnem financiranju.
Pogodba o začasnem financiranju se lahko sklene samo z izvajalci letnega programa športa, ki so imeli enake vsebine sofinancirane tudi v preteklem koledarskem letu.
Višina začasnega sofinanciranja ne sme presegati 30 % pogodbenega zneska za enako vsebino iz preteklega leta. Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju LPŠ se že nakazana sredstva poračunajo.
12. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
Izvajalci lahko dodeljena sredstva uporabijo le za programe, ki so določeni v pogodbi. V kolikor se ugotovi, da je izvajalec sredstva uporabljal nenamensko, se zadrži izplačilo preostalih sredstev iz pogodbe. Nenamensko porabljena sredstva se morajo v roku 30 dni vrniti na račun Občine Braslovče.
Namenskost porabe sredstev lahko preverjajo občinska uprava Občine Braslovče, Športna zveza Braslovče ali nadzorni odbor Občine Braslovče.
III. PREHODNI DOLOČBI 
13. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 29/18).
14. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2021
Braslovče, dne 27. januarja 2021
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost