Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

365. Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Občini Braslovče, stran 1119.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljnjem besedilu: ZLS) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17, 202/20) je Občinski svet Občine Braslovče na 15. redni seji dne 27. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Občini Braslovče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
(1) S tem Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Občini Braslovče (v nadaljnjem besedilu: odlok) se ureja pravica do občinskih denarnih socialnih in drugih pomoči v Občini Braslovče, opredeljuje upravičence, merila in višino denarnih socialnih in drugih pomoči ter ureja postopek dodeljevanja in izplačevanja denarnih socialnih in drugih pomoči v Občini Braslovče.
(2) V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(denarne socialne pomoči) 
Občinske denarne socialne in druge pomoči po tem odloku so:
1. občinska denarna socialna pomoč,
2. enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka.
II. UPRAVIČENCI DO OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
3. člen 
(upravičenci do občinske denarne socialne pomoči) 
(1) Upravičenci do občinske denarne socialne pomoči po tem odloku so posamezniki oziroma družine, ki so občani Občine Braslovče, tj. imajo na območju Občine Braslovče stalno prebivališče in nimajo prijavljenega začasnega bivališča v drugi občini ter izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih kriterijev:
1. nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, iz denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva ter jih nihče ni dolžan preživljati,
2. imajo hudo bolnega družinskega člana, katerega zdravljenje zahteva dodatne stroške,
3. se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
4. prejemajo denarno socialno pomoč,
5. so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike prejemkov,
6. drugo, če se ugotovi utemeljenost.
(2) Posameznik po tem pravilniku je samska oseba, v družino pa se po tem pravilniku štejejo osebe oziroma družinski člani, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
III. NAMEN OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
4. člen 
(namen občinske denarne socialne pomoči) 
Občinska denarna socialna pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam je namenjena premostitvi trenutne materialne ogroženosti socialno ogroženih posameznikov in družin za:
– kritje stroškov šolanja otrok (nakup šolskih potrebščin, stroški šole v naravi ipd.),
– plačilo najnujnejših življenjskih stroškov (električna energija, komunalne storitve, ogrevanje ipd.),
– pomoč pri nakupu kurjave in ozimnice,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije ter zdravstvenih storitev in drugih stroškov, ki so nujno potrebni, stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
5. člen 
(trenutna materialna ogroženost) 
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu.
IV. MERILA IN VIŠINA OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
6. člen 
(merila za upravičenost do občinske denarne socialne pomoči) 
(1) Pri odmeri občinske denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, določeni z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih 3 (treh) mesecih pred vložitvijo vloge.
(2) V primeru, da dohodki upravičenca presegajo minimalni dohodek za več kot 100 %, se občinska denarna socialna pomoč ne odobri.
7. člen 
(višina občinske denarne socialne pomoči) 
(1) Občinska denarna socialna pomoč se odobri v višini iz spodnje razpredelnice, če lastni dohodek upravičenca in njegovih družinskih članov presega minimalni dohodek po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke:
Preseganje minimalnega dohodka
Višina odobrene denarne pomoči
od 00,00 % do 45,00 %
največ do višine 500,00 €
več kot 45,00 % do 100,00 %
največ do višine 250,00 €
več kot 100,00 %
denarna pomoč se ne odobri
(2) Izjemoma se lahko dodeli višji znesek od zneska, določenega v prejšnjem odstavku (vendar največ do višine dvakratnika zneska minimalnega dohodka), če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in ogroženosti ter to izkazuje z ustreznimi potrdili in dokazili (dolgotrajna bolezen, nenadna smrt v družini ipd.).
(3) Občinska denarna socialna pomoč ni namenjena plačilu stroškov, ki se krijejo iz drugih proračunskih sredstev Občine Braslovče (subvencija najemnine ipd.).
8. člen 
(določitev višine občinske denarne socialne pomoči) 
Občinska denarna socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku od zneska iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka ali pa se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da je dejanski socialni položaj prosilca in njegovih družinskih članov boljši, kot to izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca,
– se ugotovi, da je kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu, že prejel denarno pomoč iz občinskih proračunskih virov v tekočem letu,
– z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, pa pridobivajo dohodke iz zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke, skupaj z upravičencem,
– se ugotovijo kakršnikoli utemeljeni razlogi za neupravičenost do občinske denarne socialne pomoči.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
9. člen 
(uveljavljanje pravice do občinske denarne socialne pomoči) 
(1) Pravico do občinske denarne socialne pomoči posamezniku ali družini v stiski lahko upravičenec uveljavlja enkrat letno kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske oziroma ogroženosti.
(2) Postopek za uveljavitev občinske denarne socialne pomoči se uvede na vlogo prosilca z izpolnitvijo obrazca “Vloga za dodelitev občinske denarne socialne pomoči Občine Braslovče”.
(3) V vlogi mora prosilec natančno navesti razlog za trenutno materialno stisko, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje, prejeto občinsko denarno socialno pomoč pa je dolžan porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena.
(4) Prosilec mora k vlogi priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih upravni organ potrebuje v postopku odločanja.
10. člen 
(odločba o upravičenosti) 
(1) V skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, pristojni organ občinske uprave Občine Braslovče v roku 30 (tridesetih) dni od prejema popolne vloge izda odločbo o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči, s katero odloči o upravičenosti in višini ter nakazilu občinske denarne socialne pomoči.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Pritožba se lahko vloži v roku 15 (petnajst) dni od vročitve odločbe.
11. člen 
(nakazilo občinske denarne socialne pomoči) 
Občinska denarna socialna pomoč se lahko nakaže:
– upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun,
– pravni osebi, kadar gre za plačilo bodočih ali zapadlih obveznosti ali če se oceni, da občinska denarna socialna pomoč ne bi bila namensko porabljena.
12. člen 
(namenska poraba občinske denarne socialne pomoči) 
(1) Upravičenec je dolžan v roku 30 (trideset) dni po prejetju občinske denarne socialne pomoči predložiti upravnemu organu, ki je odločbo izdal, dokazila o namenski porabi sredstev občinske denarne socialne pomoči. Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da občinska denarna socialna pomoč ni bila namensko porabljena, je upravičenec dolžan prejeto občinsko denarno socialno pomoč v celoti vrniti.
(2) V izjemnih primerih, oziroma če to izhaja iz narave namena porabe občinske denarne socialne pomoči, se lahko rok iz prejšnjega odstavka podaljša.
VI. UPRAVIČENCI DO ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA 
13. člen 
(upravičenci do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka) 
(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno bivališče v Občini Braslovče.
(2) V primeru, da starša novorojenca ne živita skupaj, ima pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka tisti od staršev, ki ima skupaj z otrokom prijavljeno stalno bivališče v Občini Braslovče na istem naslovu.
VII. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA 
14. člen 
(namen enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka) 
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je pomoč družini novorojenca, s katero se zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.
VIII. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA 
15. člen 
(višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka) 
Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se v bruto znesku določi za vsako leto posebej s proračunom Občine Braslovče.
IX. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA 
16. člen 
(uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka) 
(1) Na osnovi seznama novorojencev, ki ga Občina Braslovče pridobi od pristojnega organa, Občina Braslovče posreduje vlogo za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka staršem novorojenca in jih hkrati povabi na sprejem pri županu.
(2) Upravičenec pridobi pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka na osnovi izpolnjene vloge iz prejšnjega odstavka, ki ji mora obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta, iz katere je razviden podatek o njegovem stalnem prebivališču.
17. člen 
(nakazilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka) 
(1) Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se nakaže upravičencu v roku 30 (trideset) dni od dneva sprejema pri županu.
(2) Od enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se obračuna in plača davčni odtegljaj v skladu z določbami zakona, ki ureja dohodnino.
X. KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 73/05).
19. člen 
(končne določbe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2021.
Št. 122-1/2021
Braslovče, dne 27. januarja 2021
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost