Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

364. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2022, stran 1116.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 15. redni seji dne 27. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Braslovče za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/ Podskupina kontov
Besedilo
Proračun leta 2022
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.697.673
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.095.280
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.250.812
700
Davki na dohodek in dobiček 
3.672.782
703
Davki na premoženje
469.960
704
Domači davki na blago in storitve
108.070
706
Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
844.468
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
471.168
711
Takse in pristojbine
10.000
712
Denarne kazni
25.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714
Drugi nedavčni prihodki 
338.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
10.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
10.000
721
Prihodki od prodaje zalog 
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
592.393
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
184.504
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
407.889
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.701.345
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.750.043
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
447.941
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
75.140
402
Izdatki za blago in storitve 
1.110.505
403
Plačila domačih obresti 
21.457
409
Rezerve 
95.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.776.390
410
Subvencije
109.680
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.155.400
412
Transferi neprofitnim org. in ustanovam
176.418
413
Drugi tekoči domači transferi 
334.892
414
Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.079.912
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.079.912
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
95.000
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
47.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
48.000
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.
–1.003.672
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije 
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j.p.
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
823.305
500
Domače zadolževanje 
823.305
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
269.618
550
Odplačila domačega dolga 
269.618
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) 
–449.225
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
+553.687
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.003.672
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
450.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Braslovče: http://www.braslovce.si/.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj), prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, prihodki od koncesijskih dajatev za tajnostno gospodarjenje z divjadjo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in druge predpisane namenske dajatve, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je bil izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Braslovče se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in o njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegat 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Novi projekti se v utemeljenih primerih lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov med proračunskim letom, o čemer s sklepom odloči župan. O uvrstitvi novih programov župan poroča občinskemu svetu v okviru polletnega oziroma letnega poročila.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo drugega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve Načrta razvojnih programov zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
V proračunsko rezervo občine se v letu 2022 izloči 60.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5 % prejemkov proračuna. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet ob polletnem poročilu in na koncu leta z zaključnim računom.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 35.000,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 na prošnjo dolžnika odpiše dolgove, ki jih ima dolžnik do občine, in sicer do višine 500,00 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 823.305,00 eurov,
Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine Braslovče (javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica je občina), se v letu 2022 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Braslovče v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2020
Braslovče, dne 27. januarja 2021
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost