Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina, stran 5261.

  
Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 21. seji dne 25. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16) se v prvem in drugem odstavku 9. člena besedi »štirih« nadomestita z besedama »sedmih«.
2. člen 
Za 9. členom se doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(1) Vlagatelj mora po preteku štirih let od dodeljene subvencije občini posredovati poročilo o gradnji s predvidenim rokom dokončanja del na objektu, za katerega mu je bila dodeljena subvencija, ki ga mora potrditi vodja nadzora. Poročilo mora biti opremljeno slikovnim gradivom in izjavo vodje nadzora o skladnosti gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem.«
3. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(prehodni in končni določbi) 
»S tem odlokom se vlagateljem, ki po preteku štirih let od dodeljene subvencije še niso prijavili stalnega prebivališča na objektu, za katerega jim je bila dodeljena, podaljša rok za prijavo stalnega prebivališča za tri leta od uveljavitve tega odloka.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-101/2016
Ajdovščina, dne 26. maja 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti