Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1898. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021, stran 5260.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 21. redni seji dne 25. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/19 in 152/20) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2021
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI
30.165.993,63
70
DAVČNI PRIHODKI
15.620.486,24
700
davki na dohodek in dobiček
12.454.899,63
703
davki na premoženje
2.772.885,00
704
domači davki na blago in storitve
392.701,61
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.705.767,90
710
udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.188.193,82
711
takse in pristojbine
27.500,00
712
denarne kazni
25.200,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
9.050,00
714
drugi nedavčni prihodki
2.455.824,08
72
KAPITALSKI PRIHODKI
4.801.907,92
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
710.000,00
722
prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih osnovnih sredstev
4.091.907,92
73
PREJETE DONACIJE
41.500,00
730
prejete donacije iz domačih virov
41.500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.731.377,46
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
2.055.730,84
741
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
675.646,62
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
2.264.954,11
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
2.264.954,11
 
II. SKUPAJ ODHODKI
31.694.417,91
40
TEKOČI ODHODKI
6.298.240,60
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.368.194,77
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
220.678,44
402
izdatki za blago in storitve
4.469.267,39
403
plačila domačih obresti
121.900,00
409
sredstva, izločena v rezerve
118.200,00
41
TEKOČI TRANSFERI
10.028.998,37
410
subvencije
517.042,37
411
transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.514.030,00
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.241.198,00
413
drugi tekoči domači transferi
3.756.728,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.920.842,94
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.920.842,94
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
446.336,00
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
247.551,50
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
198.784,50
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–1.528.424,28
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
63.000,00
751
prodaja kapitalskih deležev
63.000,00
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
 
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
1.868.529,25
500 
zadolževanje
1.868,529,25
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
1.808.879,22
500
odplačilo domačega dolga
1.808.879,22
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.405.774,25
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
59.650,03
XI.
NETO FINANCIRANJE
–403.104,97
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019
1.405.774,25
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-6/19
Ajdovščina, dne 25. maja 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti