Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1077. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021, stran 3228.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 16. redni seji dne 1. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21, dne 5. 2. 2021) se spremeni 2. člen in se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.552.236,90
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.308.512,26
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.225.174,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.242.819,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
362.355,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
619.900,00
706 DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.083.338,26
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
473.435,26
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7.800,00
712 DENARNE KAZNI
45.200,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
320.700,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
236.203,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
435.424,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
116.791,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
318.633,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.400,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
3.400,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.772.690,66
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.550.639,52
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
222.051,14
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
32.209,98
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU - ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
32.209,98
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.401.886,45
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.096.721,31
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
547.889,40
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
80.171,73
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.368.357,89
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
6.660,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
93.642,29
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.690.736,65
410 SUBVENCIJE
41.500,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
598.310,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
149.727,97
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
901.198,68
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.503.266,49
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.503.266,49
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
111.162,00
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
25.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
86.162,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (prih.-odhod.)
–849.649,55
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
74.600,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
74.600,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
74.600,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
200.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
200.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
618.852,99
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
618.852,99
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.193.902,54
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–418.852,99
XI.
NETO FINANCIRANJE
–849.649,55
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.193.978,61
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2020-4
Bovec, dne 1. aprila 2021
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost