Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

350. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2018, stran 1132.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 86. do 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07 in 102/09) ter 33. in 95. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 23. redni seji dne 7. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šentrupert za leto 2018 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za proračun Občine Šentrupert za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.246.344,20 EUR
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.427.576,20 EUR
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.227.937,81 EUR
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.841.536,00 EUR
703 Davki na premoženje 
323.401,81 EUR
704 Domači davki na blago in storitve 
63.000,00 EUR
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.199.638,39 EUR
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
35.100,00 EUR
711 Takse in pristojbine 
3.548,00 EUR
712 Globe in druge denarne kazni 
20.400,00 EUR
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
40.900,00 EUR
714 Drugi nedavčni prihodki
1.099.690,39 EUR
72
KAPITALSKI PRIHODKI
623.252,00 EUR
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetnih osnovnih sredstev
623.252,00 EUR
74
TRANSFERNI PRIHODKI
195.516,00 EUR
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
195.516,00 EUR
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0,00 EUR
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.183.390,28 EUR
40
TEKOČI ODHODKI
1.615.382,68 EUR
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
235.600,00 EUR
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.810,00 EUR
402 Izdatki za blago in storitve 
1.246.872,68 EUR
403 Plačila domačih obresti
63.000,00 EUR
409 Rezerve
35.100,00 EUR
41
TEKOČI TRANSFERI
1.077.975,00 EUR
410 Subvencije
33.000,00 EUR
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
583.480,00 EUR
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
74.717,00 EUR
413 Drugi tekoči domači transferi
386.778,00 EUR
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.439.132,60 EUR
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.439.132,60 EUR
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
50.900,00 EUR
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
35.400,00 EUR
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
15.500,00 EUR
I.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
62.953,92 EUR
III/I.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403–404)
123.953,92 EUR
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41)
734.218,52 EUR
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750-751-752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+443) 
7.500,00 EUR
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
7.500,00 EUR
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
7.500,00 EUR
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–7.500,00 EUR
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
60.311,00 EUR
50
ZADOLŽEVANJE 
60.311,00 EUR
500 Domače zadolževanje 
60.311,00 EUR
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
125.000,00 EUR
55
ODPLAČILA DOLGA
125.000,00 EUR
550 Odplačila domačega dolga
125.000,00 EUR
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–9.235.08 EUR
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–64.689,00 EUR
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–62.953,92 EUR
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE PRETEKLEGA LETA
9.235,08 EUR
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih porabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentrupert.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
(2) Za izvrševanje proračuna Občine Šentrupert je župan odgovoren občinskemu svetu.
(3) Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
(4) Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave.
(5) Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.
4. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
(3) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o odpiranju novih proračunskih postavk v okviru veljavnega posebnega dela proračuna.
(4) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
(5) O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno; ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
(6) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna) 
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen 
(namenski prejemki in izdatki proračuna) 
(1) Kot namenski prejemek proračuna občine se poleg prihodkov, določenih z zakonom štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, požarna taksa, komunalni prispevek.
(2) Proračunski porabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
(4) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračuna.
7. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2018 oblikujejo v višini 5.000,00 €.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
8. člen 
(proračunska rezerva) 
(1) Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 30.100,00 €.
(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
(3) O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
9. člen 
(obveznosti uporabnikov proračunskih sredstev) 
(1) Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog s svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
(2) Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
(3) Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
(4) Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
(5) Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
(6) Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2018, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.
(7) Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo ter poročilo nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
10. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
(6) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Šentrupert.
11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno spreminja vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta.
(2) Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nove projekte, za katere je investicijska dokumentacija potrjena.
(3) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
12. člen 
(odpis dolgov) 
(1) Župan lahko v letu 2018 dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do skupne višine 300 €, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(2) O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna.
(2) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo župana prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanje proračuna.
(3) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2018 lahko dolgoročno zadolži do višine 60.311,00 eur za investicije.
14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 1.696.352,53 evrov.
15. člen 
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in poroštva občine) 
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Šentrupert, se lahko zadolžujejo v soglasju in pod pogoji, ki jih določa odlok o ustanovitvi in občinski svet ter če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine.
(2) Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določi občinski svet na predlog župana in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(3) Izdana poroštva občine iz drugega odstavka tega člena se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
16. člen 
(izdajanje poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna) 
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, lahko izdajajo poroštva s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(2) Izdana soglasja iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentrupert v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 410-0006/2017
Šentrupert, dne 7. februarja 2018
Župan 
Občine Šenrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost