Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

307. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina, stran 1083.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), je Občinski svet Občine Ajdovščina na 28. redni seji 1. 2. 2018 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Ajdovščina 
1. člen 
V Statutu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) se 5. člen spremeni, tako da se glasi:
»5. člen 
(uresničevanje lokalne samouprave) 
(1) Občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani) odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti preko župana, občinskega sveta in drugih organov, v skladu s tem statutom.
(2) Občani neposredno sodelujejo pri upravljanju lokalnih zadev in pri sprejemanju odločitev občinskih organov na zborih občanov, z referendumom, z ljudsko iniciativo ter v drugih postopkih na podlagi zakona, tega statuta in drugih predpisov občine.«.
2. člen 
Naslov 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
»7. člen 
(grb, zastava, županska protokolarna ovratnica, žig in praznik občine ter žigi in prazniki krajevnih skupnosti)«. 
Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Občina ima svoj grb, zastavo in župansko protokolarno ovratnico.«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Županska protokolarna ovratnica občine je sestavljena iz grba občine, kot osrednjega elementa, ter ploščic kot nosilnih elementov, ki ponazarjajo temeljne značilnosti občine.«.
Peti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(5) Natančnejša oblika, vsebina in uporaba grba, zastave ter županske protokolarne ovratnice občine se določi z odlokom.«.
Šesti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima notranji in zunanji krog, obrobljen pa je z dvema vzporednima krožnicama. Žig ima v notranjem krogu napis: OBČINA AJDOVŠČINA, tako da je na zgornji polovici kroga napis: OBČINA, na spodnji polovici pa napis: AJDOVŠČINA, v sredini je grb občine. Vsak organ občine ima svoj žig, zato je na spodnji polovici zunanjega kroga napisano ime posameznega organa občine, za katerega se žig uporablja, in sicer: OBČINSKI SVET, ŽUPAN, NADZORNI ODBOR, OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA in OBČINSKA UPRAVA. Svoj žig ima tudi Občinski štab za civilno zaščito, ki ima v zunanjem krogu napisano ime štaba. Vsaka od krajevnih skupnosti iz drugega odstavka 2. člena tega statuta ima žig, obrobljen z dvema vzporednima krožnicama, na katerem je na zgornji polovici na notranji strani oboda napis: KRAJEVNA SKUPNOST, na sredini v vodoravni liniji napis imena krajevne skupnosti, na spodnji polovici na notranji strani oboda pa napis: OBČINA AJDOVŠČINA.«.
Deseti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(10) Praznik krajevne skupnosti določi svet krajevne skupnosti s sklepom.«.
3. člen 
V osmem odstavku 14. člena se besedna zveza »predstavniki občinskega sveta« zamenja z besedno zvezo »predstavniki ustanoviteljice«.
4. člen 
Drugi stavek drugega odstavka 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, število volivcev, ki je glasovalo o predlaganih odločitvah ter vodi zapisnik o zboru občanov. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če vodi zbor občanov predsednik sveta krajevne skupnosti, določi člana sveta krajevne skupnosti, ki ugotovi sklepčnost zbora občanov in število volivcev, ki je glasovalo o predlaganih odločitvah ter vodi zapisnik zbora občanov. Z zapisnikom zbora občanov predsednik sveta krajevne skupnosti seznani svet krajevne skupnosti in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.«.
5. člen 
Na koncu tretjega odstavka 83. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma mora podpreti najmanj 100 volivcev v občini.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Referendum o splošnem aktu določa zakon.«.
6. člen 
Črta se 84. člen, 85. člen, 86. člen, 87. člen, 88. člen, 89. člen in 90. člen.
7. člen 
Tretji odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z zakonom.«.
8. člen 
Drugi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se izvede v skladu z zakonom.«.
9. člen 
Tretji odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem je odgovoren župan. Župan predlog proračuna pripravi tako, da se del sredstev proračuna nameni financiranju projektov, ki jih neposredno predlagajo in izberejo občani. Če ni z drugim predpisom občine določeno drugače, se za financiranje teh projektov nameni sredstva v višini, ki ne sme biti nižja od 0,5 odstotka in ne višja od 1 odstotka letnega proračuna občine.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012
Ajdovščina, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost