Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2083. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči, stran 6399.

  
Na podlagi 26. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 51/08) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 25. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom je določen način obračunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov uporabnikom storitev javne službe na območju Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: javna služba) kot delu skupnega oskrbovalnega območja.
(2) Skupno oskrbovalno območje je območje občin, katerim izvaja storitve ravnanja s komunalnimi odpadki isti izvajalec, za uporabnike iz območja občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica.
2. člen 
Cena storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: cena storitev javnih služb) je sestavljena v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
3. člen 
(1) Cene storitev javne službe se določajo na kilogram (kg) posamezne storitve za vse uporabnike storitev javne službe in se oblikujejo za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov,
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Na računu se ločeno prikaže naslednja zaračunana cena storitve posamezne javne službe:
– cena storitev iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prvega odstavka,
– cena storitev iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka,
– cena storitev iz 2. točke prejšnjega odstavka in
– cena storitev iz 3. točke prejšnjega odstavka.
(3) Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ter stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču.
(4) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom storitve javne službe obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih in je na računu prikazana posebej.
(5) Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen 
Cene storitev javnih služb krije stroške izvajanja naslednjih storitev:
1. Zbiranje in odvoz odpadkov od uporabnikov javne službe, ki obsega:
– zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbirnih centrov in ekoloških otokov
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov
– zbiranje in odvoz nevarnih gospodinjskih odpadkov
– zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov
– zbiranje in odvoz kuhinjskih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in maščob
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov
– delovanje zbirnih centrov
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje in odvoz odpadkov.
2. Odvoz odpadkov iz zbirnega centra v Stari Gori na deponijo za obdelavo in odlaganja.
3. Obdelovanje mešanih komunalnih odpadkov oziroma ostankov odpadkov ter kosovnih odpadkov: prebiranje, razstavljanje, ločevanje, sortiranje, stiskanje, baliranje in podobno.
4. Odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje ostankov predelave na deponiji v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica.
5. Oddaja v predelavo biološko razgradljivih in kuhinjskih odpadkov.
6. Ceno za uporabo infrastrukture.
7. Vodenje evidenc.
8. Analitične obdelave podatkov.
9. Osveščanje in obveščanje uporabnikov storitve javne službe.
II. OBRAČUNAVANJE STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI IN TARIFA 
5. člen 
Način zaračunavanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se določi ločeno za:
(1) pogodbene uporabnike storitve javne službe, to je tiste uporabnike, ki ustvarijo bistveno večjo količino komunalnih odpadkov kot posamezno gospodinjstvo (v skladu s 27. in 29. členom Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Občini Kanal ob Soči) in so zato dolžni imeti lastno posodo (ali več posod) za odpadke,
(2) ostale uporabnike storitve javne službe: gospodinjstva, lastnike oziroma uporabnike počitniških objektov in drugih objektov, uporabnike poslovnih objektov in manjša podjetja oziroma obrtnike ter druge izvajalce pridobitne dejavnosti (vinarji, kmečki turizmi ipd.), ki ustvarjajo manjše količine odpadkov kot pogodbeni povzročitelji in oddajajo odpadke v skupne (javne) posode za odpadke.
6. člen 
(1) Pogodbeni uporabniki z izvajalcem javne službe dogovorijo način zbiranja in odvoza odpadkov, opremo za zbiranje in način zaračunavanja storitev ter z njimi sklenejo pogodbo.
(2) Pogodbenim uporabnikom se zaračunavajo storitve javne službe glede na količino odpeljanih mešanih komunalnih odpadkov, merjeno v kilogramih (kg), in sicer ločeno za:
– storitev zbiranja in prevoza določenih vrst komunalnih odpadkov
– storitev zbiranja bioloških komunalnih odpadkov
– storitev obdelave odpadkov in
– storitev odlaganja ostankov predelave odpadkov.
(3) V kolikor izvajalec javne službe ne izvaja tehtanja odpadkov pogodbenim uporabnikom javne službe pri individualnem praznjenju posod za odpadke, se količina odpeljanih odpadkov v kg ugotavlja kot zmnožek prostornine posamezne posode za odpadke izražene v litrih, števila praznjenj posamezne posode in povprečne specifične teže mešanih komunalnih odpadkov izražene v kg na 1 liter prostornine posode odpeljanih odpadkov v preteklem koledarskem letu.
(4) Storitev javne službe se obračuna pogodbenim uporabnikom kot zmnožek tako ugotovljene količine in potrjene cene posamezne storitve na občinskem svetu (cene, izražene v EUR/kg), pri čemer se za obračun storitve zbiranja in prevoza odpadkov upošteva potrjena cena za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
7. člen 
(1) Uporabnikom iz 2. točke 5. člena se zaračunavajo storitve javnih služb glede na pavšalno določene količine posameznih storitev javnih služb na osebo na mesec, pomnoženo s številom članov v posameznem gospodinjstvu, in sicer:
– pavšalno količino zbranih komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) za storitev zbiranja komunalnih odpadkov
– pavšalno količino zbranih bioloških odpadkov za storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
– pavšalno količino obdelanih določenih vrst komunalnih odpadkov za storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
– pavšalno količino odloženih komunalnih odpadkov za storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Pavšalna količina posamezne storitve javne službe na osebo na mesec (Pki) se ugotavlja na sledeč način:
Pki =
Količina opravljene posamezne (i) storitve javne službe v skupnem oskrbovalnem območju v letu dni (v kg) uporabnikom iz 2. točke 5. člena
/12
Povprečno letno število obračunanih uporabnikov iz 2. točke 5. člena v skupnem oskrbovalnem območju
(3) Za pavšalne količine posameznih storitev iz te točke se uporabljajo predračunske količine, ki jih hkrati s sprejetjem cen storitev javne službe potrdi občinski svet.
(4) Pavšalne obračunske količine posameznih storitev javne službe, izražene v kg na osebo na mesec, so sestavni del sklepa občinskega sveta o cenah posameznih storitev javne službe, ki so izražene v EUR/kg.
(5) Cena storitev javnih služb na osebo na mesec se izračuna kot vsota zmnožkov pavšalnih količin posameznih storitev na osebo na mesec in cen posameznih storitev javne službe.
(6) Gospodinjstva lahko v skladu s predpisom o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki sama zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem. V tem primeru se gospodinjstvu, ki ima kompostnik in kompostira v skladu s predpisi, ne obračunava storitev ravnanja z biološkimi odpadki. Breme dokazovanja pravilnega kompostiranja je na uporabniku.
8. člen 
(1) Za poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike poslovnih prostorov se zaračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine oddanih odpadkov v sorazmerju z uporabljeno poslovno površino objektov. Obračunska lestvica je tako naslednja:
Poslovna površina v m2
Obračunana pavšalna količina v št. oseb (Pk)
do
29
1
30
do
44
2
45
do
59
3
60
do
74
4
9. člen 
(1) Mesečno storitev javnih služb za objekte, ki se občasno uporabljajo, se obračuna, kot da 1 oseba stalno biva v tem objektu.
(2) V primeru začasnega izostanka uporabe objekta se zaračunava smetarina v višini 1/3 pavšalne cene.
(3) Občasna uporaba objekta oziroma začasni izostanek uporabe objekta mora biti podprt z dokazili. Breme dokazovanja je na lastniku ali najemniku oziroma uporabniku objekta. Praviloma je potrebno dokazila, iz katerih je razvidna poraba tekočih stroškov (voda, elektrika ...) najmanj 2-krat letno ali na poziv dostaviti izvajalcu javne službe. V primeru, da dokazila ne odražajo dejanskega stanja občasne uporabe ali začasnega izostanka uporabe objekta, ima izvajalec pravico zaračunati storitve ravnanja z odpadki za nazaj.
10. člen 
O pravicah, ki jih želijo s pisno vlogo uveljaviti uporabniki storitev z določili tega pravilnika, odloči izvajalec javne službe z odločbo. O pritožbah zoper odločbe izvajalca, odloča župan.
11. člen 
Cena storitve javne službe pomeni ceno, ki se uporablja za izvajanje zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine v okviru rednega programa odvoza iz skupnih (javnih) posod za odpadke, standardiziranih s strani izvajalca javne službe. Za odvoze komunalnih odpadkov, ki se na zahtevo uporabnikov storitev izvajajo izven okvira rednega programa odvoza (večja pogostost odvoza, drugačni termini odvoza) lahko izvajalec javne službe zaračuna naročniku dejanske stroške zaradi izrednega prevoza le-teh.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 55/12).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2018.
Št. 9000-0004/2018-16
Kanal ob Soči, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost