Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2068. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2017, stran 6376.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 20. redni seji dne 30. 5. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Grosuplje za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2017 sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni račun vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2017 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2017 in Bilance stanja na dan 31. 12. 2017 z obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2017 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Trimestni konto
 
Realizacija 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.934.439
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.000.066
70
DAVČNI PRIHODKI
12.485.551
700
Davki na dohodek in dobiček
10.369.908
703
Davki na premoženje
1.842.498
704
Domači davki na blago in storitve
273.145
706 
Drugi davki
 0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.514.515
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.228.099
711
Takse in pristojbine
8.301
712
Denarne kazni
109.952
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
336.561
714
Drugi nedavčni prihodki
831.602
72
KAPITALSKI PRIHODKI
332.940
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
48.645
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
284.295
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
601.432
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
582.777
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
18.655
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.300.879
40
TEKOČI ODHODKI
3.815.154
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.050.095
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
161.784
402
Izdatki za blago in storitve
2.533.198
403
Plačila domačih obresti
61.678
409
Rezerve
8.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.412.201
410
Subvencije
225.998
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.286.085
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
651.285
413
Drugi tekoči domači transferi
1.248.834
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.586.954
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.586.954
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
486.570
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
193.598
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
292.972
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)
–366.440
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
663.312
50
ZADOLŽEVANJE
663.312
500
Domače zadolževanje
663.312
VIII. ODPLAČILA DOLGA
765.149
55
ODPLAČILA DOLGA
765.149
550
Odplačila domačega dolga
765.149
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–468.277
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–101.837
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = –(III.)
366.440
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.580.212
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2016
Grosuplje, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost