Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2063. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2017, stran 6373.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 29. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Črenšovci za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v letu 2017. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2017 so znašali:
KONTO 
OPIS
ZR 2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.023.696
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.721.573
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.255.912
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.111.060
7000
 
Dohodnina
2.111.060
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
127.535
7030
 
Davki na nepremičnine
101.662
7032
 
Davki na dediščine in darila
6.435
7033
 
Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje
19.438
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
17.317
7044
 
Davki na posebne storitve
5.431
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga 
in storitev
11.886
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
465.661
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
157.841
7100
 
Prihodki od udeležbe na dobičku 
in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
64.980
7103
 
Prihodki od premoženja
92.861
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.153
7111
 
Upravne takse in pristojbine
5.153
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
2.308
7120
 
Globe in druge denarne kazni
2.308
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
300.359
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
300.359
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
122.604
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
24.000
7200
 
Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov
24.000
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
98.604
7220
 
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
6.874
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
91.730
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
179.519
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
179.519
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
179.519
7401
 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
0
741
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.812.588
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.131.039
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
236.494
4000
 
Plače in dodatki
210.011
4001
 
Regres za letni dopust
12.425
4002
 
Povračila in nadomestila
14.058
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
39.291
4010
 
Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje
21.262
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
16.371
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
133
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
221
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega 
in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
1.304
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
821.584
4020
 
Pisarniški in splošni material 
in storitve
66.094
4021
 
Posebni material in storitve
28.008
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
194.582
4023
 
Prevozni stroški in storitve
9.476
4024
 
Izdatki za službena potovanja
5.748
4025
 
Tekoče vzdrževanje
458.835
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
684
4027
 
Kazni in odškodnine
7.111
4029
 
Drugi operativni odhodki
51.046
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
3.206
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
1.466
4033
 
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
1.740
409
 
REZERVE
30.464
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
9.460
4093
 
Sredstva za posebne namene
21.004
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.163.533
410
 
SUBVENCIJE
3.000
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom
3.000
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
777.594
4119
 
Drugi transferi posameznikom
777.594
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
59.104
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
59.104
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
323.835
4130
 
Tekoči transferi občinam
15.802
4131
 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
75.725
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
197.784
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
32.392
4136
 
Tekoči transferi v javne agencije
2.132
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
358.950
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
358.950
4202
 
Nakup opreme
3.176
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
160
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije
327.954
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
3.294
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
1.900
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring
22.466
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
159.066
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
134.199
4315
 
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
134.199
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
24.867
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
24.867
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
211.108
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
65.888
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
65.888
5003
 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
65.888
55
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
37.900
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
37.900
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
20.000
5503
 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
17.900
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
239.095
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
27.988
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–211.108
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 245.149
 
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov ter obrazložitve se objavijo na internetnih straneh Občine Črenšovci.
Št. 0320-29/2018-194
Črenšovci, dne 7. junija 2018
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti