Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1966. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2017, stran 6054.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4,14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 25. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Odranci za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2017. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2017.Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih projektov.
Bilance so sestavni del tega zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2017.
2. člen 
Proračun Občine Odranci za leto 2017 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.617.152
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.549.377
70
DAVČNI PRIHODKI 
943.544
700
Davki na dohodek in dobiček
816.006
703
Davki na premoženje 
123.448
704
Domači davki na blago in storitev
4.090
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
605.833
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
46.604
711
Takse in pristojbine
1.492
712
Denarne kazni
2.453
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
58.162
714
Drugi nedavčni prihodki
497.122
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
67.775
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
67.775
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.220.952
40
TEKOČI ODHODKI
431.253
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
97.359
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
15.644
402
Izdatki za blago in storitve
298.240
403
Plačila domačih obresti 
6.951
409
Rezerve
13.059
41
TEKOČI TRANSFERI
545.170
410
subvencije
0
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
343.873
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
82.534
413
Drugi tekoči domači transferi
118.763
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
231.593
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
231.593
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
12.936
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.454
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.482
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRIMANJKLJAJ)
396.200
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
55.859
55
ODPLAČILO DOLGA
55.859
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
340.341
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–55.859
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.–IX.=-III.)
–396.200
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2017
344.395
3. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 26.020,28 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2018.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 167-25/2018
Odranci, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost