Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1897. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 5668.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 25. redni seji dne 24. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga za OPPN) 
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. 92/13), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Spremeni in dopolni se:
– Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem s spremembami (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96 – popravek, 32/08, 90/11, 11/17).
(3) OPPN je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 10/17 ter vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
II. OBMOČJE OPPN 
2. člen 
(območje OPPN) 
(1) Obravnavano območje je umeščeno v osrednji del naselja Žalec, južno od Savinjske ulice. Zemljišče je dostopno po lokalnih cestah. Območje predstavlja obstoječe pozidano stavbno zemljišče. Obstoječe stavbe se ohranjajo, ohranja se tudi zunanja ureditev stavb. Vzdolž južne strani območja OPPN poteka lokalna cesta LC 490511 (Levstikova ulica), vzdolž vzhodne strani območja OPPN pa javna pot JP 992917 (Ulica Talcev). OPPN zajema južni del 9. ureditvene enote Ureditvenega načrta.
(2) Območje obsega zemljišča obstoječih stavb Zdravstvenega doma in Sodišča, in sicer zemljiške parcele: *614, *615, 1060/1 – del, 1060/12 – del, 1060/22 – del, 1060/23 – del, 1060/23, 1060/25, 1060/26 – del, 1060/27 – del in 1940/10, vse k.o. Žalec.
(3) Območje OPPN obsega cca 1954 m2.
(4) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz velja grafični prikaz.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
3. člen 
V 30. členu odloka, se prvi stavek, prvega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V 9. ureditveni enoti se v južnem delu predvidi gradnja stavb.«
4. člen 
V 30. členu odloka, se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»V južnem delu 9. ureditvene enote se predvidi gradnja dveh prizidkov k obstoječim stavbam. Prizidek 1 se izvede kot dozidava in nadzidava obstoječe stavbe Zdravstvenega doma v visokem pritličju, nad obstoječo garažo. Garaža, ki je prizidana ob vzhodni fasadi Zdravstvenega doma, se delno ohrani (stene), poruši se streha in strešna konstrukcija, garaža se v celoti obnovi. Delno se poruši tudi obstoječi oporni zid na dovozu do garaže. Nad garažo se predvidi pritlični objekt. Dostop do prizidka 1 je predviden na severozahodni strani stavbe, preko rampe in stopnišča s strani parka. Prizidek 2 se izvede kot dozidava obstoječe stavbe Sodišča, ob severni fasadi stavbe.
Predvideni gabariti:
Tlorisni gabariti
Prizidek 1
7,07 m x 21,17 m + 4,67 m x 7,74 m
Prizidek 2
5,30 m x 13,90 m
Višinski gabariti:
Prizidek 1
visoko pritličje +/- 0,00 m 
(višinsko navezan na obstoječi objekt Zdravstvenega doma); 
+3,80 m (na južni strani), +4,80 m (na severni strani) obstoječa klet 
–3,10 m
Prizidek 2
P+2 
višinsko navezan na obstoječi objekt Sodišča
Dostop do prizidka 1 je predviden s severne, parkovne strani preko stopnišča in klančine. Dostop do prizidka 2 je predviden preko obstoječega objekta Sodišča. Obstoječa zunanja ureditev objektov se pretežno ohranja. Po veljavnem prostorskem aktu je v severozahodnem delu območja predvidena razširitev obstoječih parkirnih površin. Obstoječe parkirne površine (izven območja) se razširijo proti vzhodu do meje obravnavanega območja, skladno s preureditvijo parkirnih površin pa se prilagodijo tudi obstoječe pešpoti. Obstoječa prometna infrastruktura se ohranja (ceste, pločniki in dovozi). Območje na južni strani omejuje lokalna cesta LC 490511 (Levstikova ulica), na vzhodni pa javna pot JP 992 917 (Ulica Talcev) in javna pot JP 992 949 (Savinjska cesta). V križišču Levstikove ulice, Ulice Talcev in Savinjske ceste je predvidena izvedba štirikrakega krožnega križišča z osrednjim povoznim delom. Območje krožnega križišča določa vzhodno mejo obravnavanega območja.«
5. člen 
Za 49. členom odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V območju predvidene gradnje prizidka 2 potekajo obstoječi SN in NN podzemni elektro energetski vodi. Pri nadaljnjem projektiranju se upošteva Idejna zasnova elektrifikacije (izdelalo podjetje Remcola– Remchem d.o.o., št. 60/2018, april 2018). Pri gradnji prizidka 2 je predvidena prestavitev obstoječih SN in NN podzemnih elektro energetskih vodov izven območja gradnje in izvedba v večcevni kabelski kanalizaciji. Na severni strani prizidka 2 se bo postavila nova prosto-stoječa priključna merilna omara PS-PMO za sodišče. Obstoječe merilno mesto se bo prestavilo iz objekta v novo merilno omaro. V točki A, B in C ter na vogalu območja OPPN se postavijo elektro kabelski jaški, med katerimi se izvede večcevna kabelska kanalizacija. Pri gradnji prizidka 1 se bo na lokaciji obstoječega NN dovodnega kabla ob fasadi postavila nova prostostoječa priključno merilna omara PS-PMO za zdravstveni dom in lekarno. Obstoječi merilni mesti št.: 2-1530 (Zdravstveni dom) in št.: 2-1174 (Lekarna) se bosta prestavili iz objekta v novo merilno omaro. Javna razsvetljava se prilagodi predvidenim ureditvam. Priključna moč se zaradi predvidenih prizidkov ne poveča. V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si je potrebno od upravljalca električnih vodov pridobiti projektne pogoje, soglasja za priključitev in soglasja k projektu.«
6. člen 
Za 50. členom odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi gradnje prizidka 2 se obstoječa TK fasadna omarica na severni strani obstoječe stavbe prestavi na zahodno fasado prizidka. Ob TK omarici je predvidena vgradnja TK jaška (TK KJ-1). Zaradi gradnje prizidka 1 se obstoječi KKS jašek in kabel proti sodišču odstrani. Ob fasadi prizidka 1 in ob fasadi sodišča se postavita KKS kabelska jaška, ki se povežeta.«
IV. KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(seznanitev javnosti) 
Dokumentacija iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, Uradu za prostor in gospodarstvo in pri Upravni enoti Žalec.
8. člen 
(nadzorstvo nad izvajanjem) 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0011/2017
Žalec, dne 24. maja 2018
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti