Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1874. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2017, stran 5631.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/2012 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 14/2013 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17 – dopol.) je Občinski svet Občine Osilnica na 20. redni seji dne 11. 5. 2018 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2017 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2017, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2017.
2. člen 
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2017 so znašali:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
588.588
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
438.109
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
403.582
700 Davki na dohodek in dobiček
358.720
703 Davki na premoženje
35.672
704 Domači davki na blago in storitve
9.077
706 Drugi davki
113
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
34.527
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
8.125
711 Takse in pristojbine
296
712 Globe in druge denarne kazni
320
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.520
714 Drugi nedavčni prihodki
266
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
150.479
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
150.479
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij 
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
634.452
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
227.523
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
73.853
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
11.103
402 Izdatki za blago in storitve
139.483
403 Plačila domačih obresti
2.083
409 Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
251.409
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
99.972
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
4.398
413 Drugi tekoči domači transferi
147.040
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
140.220
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.804
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
15.300
431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
15.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–45.864
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
56.791
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
56.791
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
18.429
55
ODPLAČILA DOLGA
18.429
550 Odplačila domačega dolga
18.429
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–7.502
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
38.362
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
45.864
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
107.619
9009 Splošni sklad za drugo
107.619
3. člen 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2017 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
Št. 4103-0001/2018/2
Osilnica, dne 11. maja 2018
Župan 
Občine Osilnica 
Volf Antun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti